יא

בלבד, ולבד זאת שהשקר נדמה לו לאמת, הנה רואה כי חסר לו האמת בכלל, והיינו דבעת השינה חסר ענין האמת. וכן הוא ברוחני', דהנה אי' במד"ר (בראשית פי"ז ה') ר' יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר תחלת מפלה שינה (תחלת מפלתו של אדם לא בא עליו כ"א ע"י שינה ועצלות, רש"י) דמיך לי' ולא לעי באורייתא (שמרוב הצלחתו אין לו פנאי לעסוק בתורה, רש"י) ולא עביד עבידתי', וכשם שבאדם הישן הרי כל הכחות והחושי' הם רפוים בפעולתם והעיקר הוא בכח הראי' שעיניו סגורות, הנה כן הוא ברוחניות דכחות הנפש בהעבודה דשכל ומדות הם חלושים ורפוים מהעדר ההתעסקות בתורה ועבודה, ועיני האדם סגורות מלראות את האמת, ועוד יותר כי השקר נדמה לו לאמת, והיינו דלא זו בלבד שאינו רואה את האמת הגמור בהשגחה פרטית בכל עניניו, הנה עוד זאת שהשקר נדמה לו לאמת, ובזה הנה לפעמים מתענג ולפעמים הפכו, ומן האמת ממש הוא רחוק, וכתיב (משלי י"ט ט"ו) עצלה תפיל תרדמה