ה

דההתעוררות ההיא היא סיבת ההתפעלות, וההתעוררות עצמה היא ג"כ מסובבה מאיזה סיבה כללית המביאה את ההתעוררות, ובתשובה ורעו"ד בשתיהם יש שני סיבות האלו שהם סיבה פרטית וקרובה וסיבה כללית, והשני סיבות האלו הם חלוקי' במהותם ובמילא הם חלוקים בענינם היינו בהמבוקש שלהם, ולהיות דרעו"ד ותשובה חלוקים זמ"ז בסיבתם הכללית והפרטית, היינו סיבה הקרובה, וחלוקים במבוקשם, ה"ה חלוקים גם באופנם. דהנה רעו"ד הרי הסיבה הכללית היא הקירוב לאוא"ס ב"ה, והסיבה הפרטית שהיא באה מהכללית הוא הרגש האוא"ס שמרגיש בנפשו, דרעו"ד באה עפ"י העבודה דוקא, היינו בסדר והדרגה, דבעניני התבוננות הרי יש בזה כמה עניני חילוקי מדריגות, דכשם שיש* התבוננות המיוחדה לאהבה והתבוננות המיוחדה ליראה כן יש התבוננות שההתבוננות שלו הוא בהאור דממכ"ע ויש שההתבוננו' שלו הוא בהעניני' דסוכ"ע, הנה כאשר ההתבוננות שלו הוא בהענין איך כי עצמות אוא"ס ב"ה מופלא ומרומם מעולמות, ומתבונן בזה באריכות הענין בכל פרטיו ומבינו ומשיגו בטוב ובמילא הרי בא לידי זה שנרגש בנפשו, עס דער הערט זעך באַ אים דער רוממות והפלאת אוא"ס, אבל אינו בא בגילוי בנפשו מפני שאין נשמתו כלי לזה שיאיר האור הזה בפנימיות בגילוי בנפש, כ"א שהוא נרגש בכללותו, ומ"מ הנה עי"ז נעשה הרצוא להכלל באוא"ס, והיינו דזהו המבוקש שלו להכלל באוא"ס ב"ה, א"כ הנה הסיבה הכללית הוא הקירוב לאוא"ס ב"ה מה שהמסובב מזה הוא ההרגש הכללי דהפלאת ורוממות אוא"ס ב"ה, וסיבה זו מביאה ענין הרצוא, ולזאת הנה הרצוא הבא בסיבת הקירוב הרי עצם ענין הרצוא ג"כ ענינה הוא בחי' קירוב מה שרוצה להכלל, משא"כ בתשובה עם היות דגם היא באה בסיבה כללית ופרטית כמו ברעו"ד, ולזאת היא ג"כ בהתפעלות פנימי דנפש, אבל היא חלוקה בעצם מהות סיבתה ולכן חלוקה בענינה שהוא המבוקש. דהנה תשו' הרי סיבתה הכללית הוא הריחוק, מה שהוא מרוחק מאלקות, דזהו היפך ממש מכמו הסיבה הכללית דרעו"ד, דרעו"ד הנה הסיבה הכללית הוא הקירוב לאלקו', ובתשו' הנה הסיבה הכללית הוא מה שהוא מרוחק מאלקות, וכתיב (ש"ב י"ד י"ד) וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח32, דגם מי שהוא נדח מצ"ע, והיינו דכאשר בבחירתו ח"ו עוזב דרכי התורה והמצוה, הנה גם הוא לא יהי' נדח, והוא שיעשה תשובה, וכידוע דכאשר האדם ח"ו נוטה מדרכי התורה והמצוה מעוררים אותו מלמעלה שיעשה תשובה, והתעוררות זו היא בכמה אופנים שונים כפי אופן מעמדו ומצבו בריחוקו מאלקות, והתעוררות זו היא לאו דוקא באלו אשר ר"ל נתרחקו לגמרי, אלא גם אלו אשר הם חלושים בעבודה ואינם עוסקים בה, וכידוע דתשובה אין הכוונה על חטא ועון*, אלא גם מי שאינו מקורב או שהוא מרוחק בסיבת העדר העבודה, ומעוררים אותו


32) ראה תניא ספל"ט. הל' ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ד ס"ג.

*) דכשם שיש: ע"ד התבוננות לאהוי"ר ראה בקונטרס העבודה [ע' 17 ואילך] ובדרושים המובאים שם.

*) דתשובה אין .. ועון: תו"א ר"פ ויחי [מה, סע"א] ובכ"מ.

32) ראה תניא ספל"ט. הל' ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ד ס"ג.


*) דכשם שיש: ע"ד התבוננות לאהוי"ר ראה בקונטרס העבודה [ע' 17 ואילך] ובדרושים המובאים שם.

*) דתשובה אין .. ועון: תו"א ר"פ ויחי [מה, סע"א] ובכ"מ.