ט

דהאותיות של הדיבורים האלו נעשו מחיצה לגבי למעלה, כי אין דבר המפסיק לגבי למעלה כ"א הרע*, והוא המחיצה שישנו לכל אחד ואחד המחיצה אשר בונה מהאותיות של דברים בטלים שלו, דהאותיות האלו עושים כתמים בנפש, ותיקונה הוא ע"י כף הקלע ר"ל, דענין דכף הקלע הוא46 מה שקולעים את הנפש מסוף העולם ועד סופו כדי להוציא האבק שנתקבץ בו47 מהאותיות דדברים בטלים48, וכמו הבגד דכשרוצים לכבסו הנה תחלה מנערים אותו מן האבק שנקבץ בו, ואח"כ מכבסים אותו, וכן הוא בעונש הנפש ר"ל דמנערים אותו להוציא אלו האותיות דדב"ט. והעצה לביטול האותיות האלו הוא ע"י ריבוי אותיות דתורה ואמירת תהילים, ואשר לזאת טוב לכל אדם להיות דברי תורה חקוקים בכח זכרונו49, וביותר אותיות שבתורה, כמו תושב"כ וספר תהלים וכו', ולהיות בקי בהם בע"פ בדיוק רב בהאותיות כנקודתם ובכל רגע פנוי' מעניניו יחשוב ויהרהר בהם, דבריבוי האותיות דקדושה מבטלים האותיות דדב"ט. אמנם זהו לאחר הביטול ושבירת החומה דלעו"ז אשר הקים בהאותיות דדב"ט שלו, והיינו דתחילה צריכים לשבור את החומה שנעשו מהאותיות דדב"ט, דשבירת החומה והפשרת* הלבנים הוא ע"י המים, ומים רותחין דוקא, דענינם בעבודה הוא זיעה של מצוה ודמעות של תשובה. והנה כאשר ישים האדם אל לבו במעמדו50 ומצבו ואופן הנהגתו בריבוי דב"ט אשר הוא חושב ומדבר, ויתבונן בגודל ההיזק המגיע לו מזה, הנה יתעורר בהתעוררות עצומה ויבכה בבכי רב, אשר בזה הוא שובר החומה דלעו"ז, וכאשר עושה הסכם חזק בנפשו להרגיל א"ע להיות ד"ת חקוקים במוחו ומקיים כן, הנה בזה הוא בונה החומה דתורה ויר"ש. וזהו צעק לבם אל ד', שהוא צעקת הלב בקלא פנימאה דלא אשתמע, שזה מעורר רחמים רבים למעלה שירחמו עליו. דהנה אנו רואים במוחש דכאשר אדם צועק בקול מר צורח ובבכי' גדולה, הנה כל השומע צעקתו מרחם עליו, ומ"מ הנה כאשר שומעי' דברי צעקתו הרי יש מקום לבעל דין לחלוק ולאמר אשר לא כצעקתו, אבל כאשר הוא צועק מפנימיות עומק לבבו וגנוחי גניח וילולי יליל אז הכל מרחמים עליו. דזהו הענינים הכללים שבתנועת התשובה שהיא מצות תקיעת שופר ברוחניות.

קיצור. יבאר דבתשובה יש ג"כ אופן חשאי והוא צעקת הלב הבא מההתבוננות מההיזק הגדול שגורם לנפשו בהדברים בטלים שלו שמהם נעשה חומה


46) ראה גם לקו"ת פינחס עה, ג. סהמ"צ להצ"צ קמב, א ואילך. ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ע' שעג.

47) ראה גם לקמן ע' תיט. סד"ה שובה ישראל תר"ץ. ספר המאמרים תרח"ץ ע' ריב. ד"ה אין עומדין להתפלל דש"פ וישב ה'ש"ת פ"ד (ספר המאמרים קונטרסים ח"ב תמב, א).

48) ראה תניא פ"ח (יג, א).

49) ראה לקו"ת ס"פ קדושים (ל, ד). וראה לקוטי שיחות חלק יד ע' 237.

50) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 מעמדו.

*) כ"א הרע: אגרת התשובה פ"ה.

*) והפשרת: מלשון התרגום (שמות טז, כא) ונמס ופשר. וראה ערוך ערך פשר השני.

46) ראה גם לקו"ת פינחס עה, ג. סהמ"צ להצ"צ קמב, א ואילך. ספר המאמרים תרל"ה ח"ב ע' שעג.

47) ראה גם לקמן ע' תיט. סד"ה שובה ישראל תר"ץ. ספר המאמרים תרח"ץ ע' ריב. ד"ה אין עומדין להתפלל דש"פ וישב ה'ש"ת פ"ד (ספר המאמרים קונטרסים ח"ב תמב, א).

48) ראה תניא פ"ח (יג, א).

49) ראה לקו"ת ס"פ קדושים (ל, ד). וראה לקוטי שיחות חלק יד ע' 237.

50) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 מעמדו.


*) כ"א הרע: אגרת התשובה פ"ה.

*) והפשרת: מלשון התרגום (שמות טז, כא) ונמס ופשר. וראה ערוך ערך פשר השני.