בס"ד. ש"פ לך צב"ר. ל"נ1.

קיד

אריב"ל2 בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב ומכרזת ואומרת אוי להם לבריו' מעלבונה של תורה וכו' שכל מי שעוסק בתורה ה"ז מתעלה שנא'3 וממתנה נחליאל ומנחליאל במות4, ופי' מעלבונה של תורה, מעלבון שעולבים את התו' שהיא עלובה על שאין לה עוסקי'5, דמזה מובן שהתורה צריכה התעסקות, דלכאו' הרי תורה היא חכמה וידיעה, ובחכמה וידיעה שהם השכלה והבנה נופל הלשון הגיון ולימוד וכמ"ש6 והגית בו יומם ולילה וכמארז"ל7 הלומד תורה, אבל לשון עוסק נופל על דבר מעשה ופעולה, כמו בעוסק משא ומתן, או עבודת מלאכה ועבודה, אבל בענין שכלי של חכמה וידיעה איזה התעסקות יש בזה, ולפ"ז אינו מובן הלשון עוסקים בתורה, איזה עסק והתעסקות שייך בתורה. אך הענין הוא8 דהנה כתיב (דברים כ"ז ט') הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם לד' אלקיך, ופרש"י בכל יום יהיו בעיניך כאלו היום באת עמו בברית, ואמרז"ל (ברכות דס"ג ע"ב) מאי הסכת, עשו כתות כתות ועסקו בתורה, לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה, וזהו"ע


2) המאמר מיוסד על ד"ה ראה אנכי עטר"ת פרק ב (ספר המאמרים עטר"ת ע' תריא). עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל - ראה לקמן ע' שצד. וש"נ. חלק גדול מהמאמר נכלל בד"ה הסכת ושמע תרצ"ג (לקמן ע' תצה ואילך).

3) חוקת כא, יט.

4) אבות פ"ו, ב.

5) פירוש הרע"ב.

6) יהושע א, ח.

7) אבות פ"ד מ"ה.

8) בהבא לקמן - ראה ד"ה הסכת ושמע הנ"ל (לקמן ע' תצו ואילך).

1) = לא נאמר.

2) המאמר מיוסד על ד"ה ראה אנכי עטר"ת פרק ב (ספר המאמרים עטר"ת ע' תריא). עוד מאמרים המיוסדים על ד"ה הנ"ל - ראה לקמן ע' שצד. וש"נ. חלק גדול מהמאמר נכלל בד"ה הסכת ושמע תרצ"ג (לקמן ע' תצה ואילך).

3) חוקת כא, יט.

4) אבות פ"ו, ב.

5) פירוש הרע"ב.

6) יהושע א, ח.

7) אבות פ"ד מ"ה.

8) בהבא לקמן - ראה ד"ה הסכת ושמע הנ"ל (לקמן ע' תצו ואילך).