לה

האור בעצם כן הוא מעלת ביטולו168, א"כ הרי הביטול הלזה שאינו עולה בשם אור וזיו כלל ה"ז מורה על גודל מעלת האור, כמו"כ הנה בהאור והחיות כמו שהוא כלול במקורו הוא במעלה משובחת ביותר.

קיצור. יבאר דהאור האלקי שבא בהתלבשות מתגשם, התפעלות המלאכים א) משיגי' דהתהוותם מאין ליש, ב) משיגים חיותם הכלול במקורו מל' דאצי' מקור כל הנבראי' ולכן נקראת בשמות דצ"ח. ויבאר דכשם שיש חילוקים במהות חומר הנבראים, כן יש חילוקים בחיות א"כ מהו מעלתו דחיות הכלול במקורו, ויתרץ דכל אור ביטולו לפי מעלתו ויסביר מה הגדרה דשכל אלקי וטבעי169.

ענינים. א. התפעלות המלאכים, א) מהשגת מקור התהוותם, ב) מביטול חיותם במקורו. ב. הנבראים חלוקים בחיותם כמו בחומרם.

טז) והנה כאשר המלאכים משיגים זאת איך דהריבוי רבבות נבראים הנה כולם בצביונם ישנם בהתכללות בבחי' מל' דאצי', ובאופן משובח ונעלה באין ערוך, הנה מזה הן מתפעלים מאד בבחי' יציאה מהגבלתן, וטעם הדבר הוא לפי דכל אור וחיות כמו שהוא במקורו הוא במדרי' נעלית בתכלית הרוחניות, והיינו דהגם שהוא אור וחיות המוגבל להחיות, וכל אור וחיות המוגבל להחיות ה"ה כבר מצטייר באיזה ציור מוגבל להחיות, מ"מ בהיותו עוד במקורו ה"ה במדרי' נעלה ומשובח באין ערוך מכמו שהחיות בא אחרי כן בחיותו המוגבל להחיות בפועל. ולקרב אל ההבנה איך הוא זה אשר דבר מוגבל בציור פרטי, מ"מ הנה בהיותו כלול במקורו הוא באופן מעולה ומשובח באין ערוך כלל לכמו שהוא בא בפועל, והיינו דהגם שבהיותו כלול במקורו ה"ה באותו הציור ממש כמו שבא בפועל, ומ"מ ה"ה באופן מעולה ומשובח באין ערוך, הנה יובן דוגמתו בלבושי הנפש דמח' ודיבור, דהנה מחשבה ודיבור שניהם לבושי הנפש, דמח' היא ג"כ רק לבוש אל הנפש, והדיבור הוא ג"כ לבוש אל הנפש, רק דכל אחד מהם מוגדר בהגדרה מיוחדת, דגדר המחשבה שהוא רק לעצמו, וגדר הדיבור הוא שהוא גילוי אל הזולת, דהגדרה זו היא גם בדיבור שבמחשבה, ובמחשבה שבדיבור, דהנה170 במח' יש* מח' שבמח' דיבור שבמח' ומעשה שבמח', וכן בדיבור יש מח' שבדיבור דיבור שבדיבור ומעשה שבדיבור, דמח' שבמח' הוא מחשבת השכל והאותיות בלתי ניכרי', אמנם אין זה


168) ראה גם המשך תער"ב ח"ב ע' תקע.

169) הקיצור דשנת ה'שי"ת: חיות האלקי שבנבראים בא בהגשמה. יכריח דגם בהיותו כלול במקורו חלוק זמ"ז לפי מהות הנבראים, יפרש א) דהוא שם באופן משובח באין ערוך, ב) דכולם משתווים בהביטול בתכלית, המורה על מעלתם.

170) ראה גם לקמן ע' שטז ואילך.

*) במחשבה יש: ראה אגה"ק סו"ס יט [קכט, א]. לקו"ת תזריע ד"ה קאמיפלגי במתיבתא פ"ב [כג, ב]. אמרי בינה שער הק"ש פל"א ואילך.

168) ראה גם המשך תער"ב ח"ב ע' תקע.

169) הקיצור דשנת ה'שי"ת: חיות האלקי שבנבראים בא בהגשמה. יכריח דגם בהיותו כלול במקורו חלוק זמ"ז לפי מהות הנבראים, יפרש א) דהוא שם באופן משובח באין ערוך, ב) דכולם משתווים בהביטול בתכלית, המורה על מעלתם.

170) ראה גם לקמן ע' שטז ואילך.


*) במחשבה יש: ראה אגה"ק סו"ס יט [קכט, א]. לקו"ת תזריע ד"ה קאמיפלגי במתיבתא פ"ב [כג, ב]. אמרי בינה שער הק"ש פל"א ואילך.