מא

ר"ל חולה ומוכה ביסורין, והוא יודע מזה, ומ"מ אינו יכול לצאת מזה, והוא לפי שהוא קשור ומשועבד ר"ל לרע, וע"י הסולם דתפלה שהו"ע התחנונים ובקשת רחמי' על נפשו, הרי יכול לצאת משפלותו, ולעלות מדרגא לדרגא עד עלותו למדריגה גבוה ונעלה בחי' שמימה, שהם בחי' מקיפים שבנפש שיאירו בפנימיות. אמנם סדר העלי' הוא בהשליבות של הסולם דתפלה, והיינו189 דאופן העלי' הוא כאשר עולה בסדר דרגא אחר דרגא דוקא, וכמו בגשמיות הרי הסולם יש בו שליבות והעלי' הוא בסדר והדרגה דוקא, הנה כמו"כ הוא בהעבודה דתפלה שהוא ההתקשרות באלקות, וכל התקשרות הוא ע"י הדעת וההתבוננות המביא את הדעת וכמ"ש190 דע את אלקי אביך ועבדהו בלבב שלם, דעבודה שבלב שהו"ע התפלה הוא ע"י הדעת וההתבוננות* באלקות, והוא ההתבוננות בגדולת ד' כל חד וחד לפי כחו להלהיב נפשו ולבו לעבודת ד', והתבוננות זאת היא בפסוד"ז בהתהוות כל הנבראים מאין ליש, ואיך שכולם בטלים להאור והחיות האלקי, שזהו"ע אמירת השירה שלהם, וכמו הללו את ה' מן השמים191, דמהשמים וצבא השמים אנו יודעים את בחי' אוא"ס הבלתי בע"ג שלמעלה מהעולמות, דצבא השמים חלוקים מצבא הארץ בזה דצבא הארץ קיימים במין, אבל לא באיש, שהאישים בכל מין הוים ונפסדים, וצבא השמים קיימין גם באיש, דצבא השמים הם ג"כ נבראים מוגבלים ומורכבים מגוף ונפש, ומצד עצמם הרי הם אפשרי ההפסד, ורק ברצון הבורא ית' הם קיימין באיש, והם חזקים כיום הבראם192, אשר מזה גופא מובן אשר כח בלתי בע"ג מחי' אותם, כי מצד החיות עצמו שמלובש בהם כיון שהוא מוגבל ומצומצם לפ"ע הגוף, שבגוף מוגבל הרי א"א* שיהי' החיות שבו בלתי מוגבל, כ"א בהכרח שהחיות מוגבל, וחיות מוגבל הרי בהכרח שיחלש פעולתו, או ישתנה, וכמו בגוף האדם שבמשך הזמן נחלש, ובצבא השמים שאינו כן, הנה מזה מובן דאור וחיות בלתי בע"ג מחי' אותם מאין ליש. וזהו השמים מספרים כבוד אל193, ופי' בת"י דמסתכלין בשמיא משתעין יקרא דה', ופי' מסתכלין בשמיא הו"ע ההתבוננות בצבא השמים, משתעין יקרא דה' שהוא בחי' כבוד אל, דכבוד הוא מקיף*, שהוא בחי' סוכ"ע, השמים מספרים כבוד אל, דמההתבוננות בצבא מעלה, הנה מזה אנו יודעים כבוד אל שהוא אור הסוכ"ע. וזהו


189) בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 דהיינו.

190) דברי הימים-א כח, ט (ושם: בלב).

191) תהלים קמח, א.

192) ראה ירושלמי ברכות פ"א ה"א. ספר החקירה להצ"צ ד, א. סב, א. קג, א ואילך. המשך מים רבים תרל"ו פל"ג.

193) תהלים יט, ב.

*) ע"י הדעת וההתבוננות: ראה בארוכה בקונטרס התפלה ובקונטרס העבודה.

*) שבגוף מוגבל הרי א"א: ספר האמונות ודעות מ"א פ"א. מו"נ ח"ב הקדמה יב. הובא ונתבאר בספר החקירה (דרך אמונה) להצ"צ בתחילתו [א, א].

*) דכבוד הוא מקיף: ראה לקו"ת פ' אמור ביאור דונקדשתי פ"ד [לד, ד]. שם ר"פ ויקרא [א, א].

189) בספר המאמרים ה'שי"ת שבהערה :1 דהיינו.

190) דברי הימים-א כח, ט (ושם: בלב).

191) תהלים קמח, א.

192) ראה ירושלמי ברכות פ"א ה"א. ספר החקירה להצ"צ ד, א. סב, א. קג, א ואילך. המשך מים רבים תרל"ו פל"ג.

193) תהלים יט, ב.


*) ע"י הדעת וההתבוננות: ראה בארוכה בקונטרס התפלה ובקונטרס העבודה.

*) שבגוף מוגבל הרי א"א: ספר האמונות ודעות מ"א פ"א. מו"נ ח"ב הקדמה יב. הובא ונתבאר בספר החקירה (דרך אמונה) להצ"צ בתחילתו [א, א].

*) דכבוד הוא מקיף: ראה לקו"ת פ' אמור ביאור דונקדשתי פ"ד [לד, ד]. שם ר"פ ויקרא [א, א].