מה

וזהו כל המעביר על מדותיו מעבירים לו על כל פשעיו, דמעביר על מדותיו הוא בא ע"י העבודה בהתגלות הלב דוקא שנוגע212 בעבודה בפועל, והגם דהעבודה דפנימית הלב הרי יש בזה מעלה עליונה יותר, אמנם זהו המעלה במעלת ההשגה, אבל להיות עבודה בפועל הוא ע"י התגלות הלב דוקא, ולכן מעבירים לו על כל פשעיו, אבל בתנאי למי שמשים עצמו כשיריים, והיינו שיהי' נרגש אצלו בו בעצמו שהוא רק שיריים בלבד, והעיקר הוא האור וחיות אלקי, ואז מעבירין לו על כל פשעיו, וגם אם ח"ו נקנסה עליו איזה ענין לא טוב ר"ל, הנה מאחר שמעביר על מדותיו ונרגש אצלו כי כל הענינים הם רק שיריים, והגם שעדיין לא בא לידי מדריגה זו לפנימיותה ועצמותה, אבל כאשר הנהגתו בכל עניניו הוא באופן כזה להיות מעביר על מדותיו, אז הנה מעבירין לו על כל פשעיו וזוכה לחיים213.

סיום. מעלת עבודת המוח בהשגה, ועבודת הלב בפועל, מעביר על מדותיו בפועל זוכה לחיים.

-------------------- * --------------------


212) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. שם: שנוגע לו.

213) הקיצור דשנת ה'שי"ת: יבאר ההתבוננות בצבא הארץ שהעיקר הוא החיות והנפש, והגוף טפל ובטל אליהם ועי"ז חי. וכן הוא בכל הנבראים לגבי חיות האלקי. למטה אינו ניכר הביטול האמיתי מפני גשמיותם.

212) כ"ה בכתי"ק ובהעתקה. שם: שנוגע לו.

213) הקיצור דשנת ה'שי"ת: יבאר ההתבוננות בצבא הארץ שהעיקר הוא החיות והנפש, והגוף טפל ובטל אליהם ועי"ז חי. וכן הוא בכל הנבראים לגבי חיות האלקי. למטה אינו ניכר הביטול האמיתי מפני גשמיותם.