שלג  
שלד  
שלה  
שלו  
שלז  
שלח  
שלט  
שמ  
שמא  
שמב  
שמג  
שדמ  
שמה  
שמו  
שמז