בס"ד ליל ב' דחה"ש רצ"ב לנדואראוע

שעד

ויאמר1 משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלקים ובעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו2, וצ"ל מהו אומרו אל תיראו, הלא היראה היא יסוד כל המצות3 והיינו דלבד זאת שהיראה מקור שס"ה ל"ת כמ"ש בסש"ב4 הרי היראה היא יסוד כל התורה והמצות וכמ"ש5 ויצונו ה"א את כל החוקים האלה ליראה את ה' וגו', ומצינו כמה אזהרות על היראה וכמ"ש6 ועתה ישראל מה ה"א שואל מעמך כי אם ליראה את ה"א וגו', את ה"א תירא וגו'7, והוא יסוד מוסד במצות החינוך דולמדתם את בניכם8, ללמדם ליראה את ה' וזהו דהתחלת החינוך הוא ללמדו פסוק שמע9 ישראל ה"א ה' אחד10, להסביר לו כי הוא ית' אלקי הבשר והרוח ומלא כל הארץ כבודו11, וזהו ה"א הוי' אחד שהכל מאוחד בו ית' און ער איז פאַר איינציגט מיט אַלץ, והוא ברא את הכל, והכל שלו, ולכן הנה כל דבר שאוכלים ושותים צריכים לברך על זה, דענין ברכה זו הוא שבח ותודה לה' שברא כל צרכי אדם, וגם שאילת רשות להנות מהם, דבלי שאילת רשות הוי גזל וכאמרז"ל (ברכות לה ב) כל הנהנה מן העוה"ז בלא ברכה כאלו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל שנא' (משלי כח כד) גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית, ואין אביו אלא הקב"ה שנא' (דברים לב12) הלא הוא אביך קנך וגו', ואין אמו אלא כנס"י שנא' (משלי א ח) שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך, מאי חבר הוא לאיש משחית א"ר חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים, ופרש"י דהנהנה מהעוה"ז בלא ברכה גוזל להקב"ה את ברכתו, וגוזל את כנס"י דעי"ז הפירות לוקין, והיינו דכאשר נזהרין לברך על כל דבר מאכל ומשתה אז פרנסה ומזונות מצויין, אבל כאשר אין מברכין אז הוא ח"ו העדר הפרנסה, וגורם רעה לעצמו בעניו' ודלות ר"ל וגורם רעה גם לרבים, וזהו חבר לאיש משחית,


1) המאמר (מקטע המתחיל "והנה קודם מ"ת" ואילך) מיוסד על ד"ה ויהי בשלח פרעה תרס"ט (ספר המאמרים תרס"ט (הוצאת קה"ת, תשמ"ט ושלאח"ז) ע' רלה ואילך). התחלת המאמר מיוסד על ד"ה ויאמר משה עטר"ת (ספר המאמרים עטר"ת ע' תנה).

2) יתרו כ, יז.

3) ראה תניא רפמ"א.

4) פ"ד.

5) ואתחנן ו, כד (ושם: ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' אלקינו).

6) עקב י, יב.

7) ואתחנן שם, יג.

8) ע"פ עקב יא, יט.

9) ואתחנן שם, ד.

10) ראה סוכה מב, א. רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ו. שו"ע אדמו"ר הזקן הל' ת"ת פ"א ס"א.

11) ישעי' ו, ג.

12) פסוק ו.

1) המאמר (מקטע המתחיל "והנה קודם מ"ת" ואילך) מיוסד על ד"ה ויהי בשלח פרעה תרס"ט (ספר המאמרים תרס"ט (הוצאת קה"ת, תשמ"ט ושלאח"ז) ע' רלה ואילך). התחלת המאמר מיוסד על ד"ה ויאמר משה עטר"ת (ספר המאמרים עטר"ת ע' תנה).

2) יתרו כ, יז.

3) ראה תניא רפמ"א.

4) פ"ד.

5) ואתחנן ו, כד (ושם: ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' אלקינו).

6) עקב י, יב.

7) ואתחנן שם, יג.

8) ע"פ עקב יא, יט.

9) ואתחנן שם, ד.

10) ראה סוכה מב, א. רמב"ם הל' ת"ת פ"א ה"ו. שו"ע אדמו"ר הזקן הל' ת"ת פ"א ס"א.

11) ישעי' ו, ג.

12) פסוק ו.