שעה

דכשם13 שירבעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים14, כן אלו הנהנים מעוה"ז בלא ברכה הנה לבד זאת שחוטאים וגורמים רעה לעצמם ה"ה גורמים רעה גם לאחרים בזה שהפרנסה לקוי' ר"ל, דכ"ז הוא בסיבת העדר יראת שמים, להיות כי היראה היא יסוד קיום התורה והמצות, וכמו שאנו רואין במוחש בכמה אנשים פשוטים שאינם בני תורה ותמימים בקיום התומ"צ באמונה פשוטה אשר זה יקר בעיני ה' מאד, וגדלה מעלתם על בני תורה ובעלי ידיעה גדולה, להיות כי כל עבודתם הוא מפני שכך ציוה ד', דבני תורה ובעלי ידיעה הרי יש להם איזה מובן ומושג שכלי ויודעים טעמי מצות ומתענגים בידיעתם משא"כ אנשים פשוטי' שאין להם שום ידיעה בטעמי המצות וכל מה שהם עושים בקיום התו"מ אינו אלא מפני דכך הוא רצון ה', אשר באמת זהו עיקר ענין קיום התו"מ לפי שהם רצון ה', וזהו עיקר ענין העבודה שבלב להיות קיום המצות באהבה ויראה וכמ"ש רבינו נ"ע|4 והמקיימן באמת הוא האוהב את שם השם15 וחפץ לדבקה בו, שבבני תורה וידיעה בא זה ע"י עבודה גדולה ביגיעת נפש ויגיעת בשר בריבוי התבוננות בתפלה ובתחנונים שיהי' עבודתם בקיו' המצות בדרך קבע"ו לקיים רצונו ית', ובאנשים פשוטי' הוא זה בהתמימות דאמונה פשוטה דכ"ז בא בחינוך הטוב ביסוד של יראת שמים, וא"כ מהו אומרו אל תיראו, ומסיפא דקרא שאומר ובעבור תהי' יראתו על פניכם לבלתי תחטאו הרי מובן דהעיקר הוא היראה ואשר מדת היראה שומר מחטא, דחטא אין פירושו עבירה ח"ו, כ"א חטא פירושו חסרון16 או טעות, ואיך אומר תחלה אל תיראו, אלא מובן בזה כי יש ב' מדריגות ביראה וע"ז הוא אומר משה אל תראו במדת יראה הלזו כ"א במדת יראה זו דוקא.

ולהבין כל זה ילהק"ת דהנה חה"ש הוא זמן מתן תורתנו17, שהתורה ניתנה במתנה לכל ישראל18, דכללות ענין המתנה הוא19 בדרך ואופן מלמע' למטה מה שהמעולה והמרומם נותן דבר להתחתון ופחות ממנו והנתינה הוא דבר מה שאינו מגיע לו כלל, דזהו ההפרש בין מתנה לשכר, דשכר הוא מה שהאדון או הבעה"ב נותן לעבדו או להבעל מלאכה ופועל מה שמגיע לו חלף עבודתו ויגיעתו, שבתחלה הם משתוים ביניהם מה תהי' עבודתו ופעולתו וכמה יהי' משכורתו, אשר בנתינה זו הוא משלם להעובד בגלל עבודתו, ואינו שייך בזה ענין הגדלות והקטנות או עליון ותחתון, משא"כ בענין המתנה שהוא דוקא מעליון לתחתון ומגדול לקטן


13) ראה רש"י שם.

14) אבות פ"ה מי"ח.

15) בתניא שם: ה'.

16) ראה מלכים-א א, כא ובפרש"י שם. לקו"ת מטות פב, א. נצבים נא, א. ד"ה ע"כ יאמרו המשלים תרצ"א. ובכ"מ.

17) ראה לקו"ש חלק כב ע' 146. חלק כג ע' 346א בהערה (ד"ה מתן תורתנו).

18) ראה ברכות ה, א.

19) ראה גם ספר המאמרים תר"ל ע' פז ואילך. תרל"ה ח"א ע' צח ואילך. ספר המאמרים תרפ"ד ע' רכב ואילך. לקו"ש חי"ג ע' 115 ואילך. וש"נ.

13) ראה רש"י שם.

14) אבות פ"ה מי"ח.

15) בתניא שם: ה'.

16) ראה מלכים-א א, כא ובפרש"י שם. לקו"ת מטות פב, א. נצבים נא, א. ד"ה ע"כ יאמרו המשלים תרצ"א. ובכ"מ.

17) ראה לקו"ש חלק כב ע' 146. חלק כג ע' 346א בהערה (ד"ה מתן תורתנו).

18) ראה ברכות ה, א.

19) ראה גם ספר המאמרים תר"ל ע' פז ואילך. תרל"ה ח"א ע' צח ואילך. ספר המאמרים תרפ"ד ע' רכב ואילך. לקו"ש חי"ג ע' 115 ואילך. וש"נ.