שעו

וכמו אב הנותן מתנה לבנו או רב לתלמידו ועם היות דמתנה אינו ענין השכר מ"מ הרי בהכרח שיש איזה סיבה אשר בגללה הוא נותן לו המתנה וכמא'20 ואי לאו דעביד נייחא לנפשי' לא הוה יהבי לי', והיינו דשכר הוא בעד עבודה ופועל ממש שהנשכר עושה להשוכר אותו ושכרו מוגבל בראש, דהשכיר21 יודע כי כאשר יהי' מלאכתו עשוי' כפי אותו המדובר אשר התנה עם הפועל ועובד אז עליו לשלם כך וכך והנשכר יודע כי כאשר יגמור מלאכתו יבוא על שכרו, משא"כ במתנה שאינה שכר, דנותן המתנה אינו יודע מראש שזה יעשה לו נייחא דרוחא, וכן מקבל המתנה הרי הנייחא דרוחא שעושה אינו בשביל קבלת פרס, אלא באה ע"י קירוב פנימי של הנותן והמקבל, והיינו דהפועל ועושה יש לו קירוב הדעת ואהבה אל האיש ההוא לכן חפץ הוא לעשו' לו נחת רוח, וכן האיש ההוא כשרואה שזה השתדל לעשות לו קורת רוח הנה בגלל זאת נותן לו מתנה, וה"ה מפני שיש איזה יחס וקירוב ביניהם, דבזה יש יתרון במתנה על שכר דלבד זאת דשכר הוא דבר המוגבל מראש, ומתנה אינה מוגבלה ומיוחדה מתחלה, הנה עוד זאת דבשכר הרי אין יחס בין השוכר להנשכר כלל, ולזאת הנה גם לאחר שבא על שכרו ה"ה רחוקים זמ"ז פי' שהשכר לא עשה יחס ביניהם כלל והם רחוקים זמ"ז כאשר היו בתחלה, משא"כ במתנה הרי בהכרח דגם קודם נתינת המתנה יש יחס בין הנותן המתנה להמקבל, כי זה עצמו מה דעביד נייחא לנפשי' הוא מפני יחוסו והתקשרותו איליו, ולכן לפי אופן ההתקשרות והנייחא דנפשי' דעביד לי' כפי אופן כזה יהי' גודל המתנה. והנה ישראל בצאתם ממצרים היו רק בתכלית הקטנות דאמונה בלבד וכמ"ש22 ויאמן העם שהיו בתכלית הקטנות דאמונה פשוטה בלבד, אמנם בגלל זאת דוקא זכינו למתן תורה, דבאמונה פשוטה יש היתרון דמסירה ונתינה גמורה למעלה מטעם ודעת המושג לגמרי ובדרך פשיטות דוקא, ובשביל זה זכינו למתן תורה, והיינו דבכדי לזכות לתור' הוא ע"י המסירה ונתינה איבערגעבין זעך בכל עצמותו ממש, וע"י מסירה ונתינה זו זכו כל ישראל לקבל את התורה בדרך מתנה דוקא, דיתרון המתנה הוא מה שהיא בעין טובה. והענין הוא דהנה הכוונה דדעה העליונה ית' ויתעלה הוא שיהי' עבודת הנבראי' בכח עצמן דוקא, שזהו"ע ירידת הנשמה בגוף גשמי דוקא ובעולם חומרי ושיהיו כל הענינים הגשמים ממשיכים אותו אל החומריות, וניתן לו כחות רוחנים להגביר הצורה על החומר ולעלות בעילוי אחר עילוי בבחירתו בטוב דוקא בכח עצמו, דזהו"ע רוב הנסיונות שהקב"ה בוחן את בני אדם, והגם דקמי' ית' גלוי וידוע תוכן לב כל איש ישראל שהוא מסור ונתון לד' ותורתו ית', וכל ענין הנסיונות אינם אלא כדי להביא הכח הנעלם הפנימי אל הגילוי בפועל ממש בעמדו בנסיון בקיום המצות מעשיות אשר בזה מבררים ומזככים את הגשמיות דעולם החומרי, ולהיות דכל עניני עבודה הם עפ"י התורה דוקא, דתורה היא חכמתו


20) מובא בכ"מ (ספרי המאמרים שבהערה הקודמת. ועוד) - וראה גיטין נ, ב. בבא מציעא טז, א. תוס' הרא"ש גיטין יג, א. שיטה מקובצת ב"ק עג, א. סמ"ג מ"ע פב.

21) כ"ה בכתי"ק. ואוצ"ל: דהשוכר.

22) שמות ד, לא. וראה תו"א פד, ג.

20) מובא בכ"מ (ספרי המאמרים שבהערה הקודמת. ועוד) - וראה גיטין נ, ב. בבא מציעא טז, א. תוס' הרא"ש גיטין יג, א. שיטה מקובצת ב"ק עג, א. סמ"ג מ"ע פב.

21) כ"ה בכתי"ק. ואוצ"ל: דהשוכר.

22) שמות ד, לא. וראה תו"א פד, ג.