שעט

ברגילותיו הטבעיים ומתפשט ברוח תאוותיו, והכסיל בחשך הולך34 שנדמה לו כל עניני העולם הגשמיים לטוב, ועד"מ תינוק קטן שאינו מתבייש כלל כי אין בינות לו במה שהוא נאה ומגונה, כן הוא באלו אשר נמשכים אחרי חומריות העולם וחושב את המר למתוק ואינו רואה שום אור כי טוב, וכן ישנם גם בבני תורה, דהגם ששוקדים ומתמידים בלימוד התורה, ומ"מ עצם טבע מדותיהם הם עבים וגסים, ונמשכים אחרי דברים גשמים, וידוע דגם דברי' המותרי' באכילה ושתי' והדומה אם עושה זאת מצד התאוה והחמדה הרי לשעה הוא רע35, דעפ"י התורה36 הרי כאו"א מחוייב לקדש את עצמו גם במותר לו37, כמ"ש38 החינוך39 שהוא מ"ע דאורייתא, וכן החליט רבינו נ"ע בסש"ב פ"ל40 שכתב ובפרט בענין לקדש עצמו במותר לו שהוא מדאורייתא כמ"ש קדושים תהיו וגו'41 והתקדשתם וגו'42, ולא הותר לו להאדם רק מה שהוא לצורך קיום גופו, בכדי שיוכל לעבוד את בוראו ית' בכח האכילה ההיא אבל כאשר נמשך אחר הגשמי של המאכל גם דבר המותר הוא רע גמור כמ"ש בסש"ב פ"ז, וכאשר יערה ד' רוח ממרום43 על האדם ויסיר את העורון מאתו ויפקח ד' את עיניו לראות44 כי ברע הוא45, וינדבו רוחו ולבו46 לצאת מן החשך הגס והנמאס ויתקרב להתעורר ללכת באור החיים בדרך העולה בית ד' להתקרב אל ד' ולהאיר נפשו באור חיי החיים ולהתעסק בעבודה שבלב זו תפלה47 לזכות להיות כלי אל אור התורה, הנה לא ירצה לילך תיכף במעלות ומדריגות הקירוב והעלי' היינו לייגע א"ע בהתבוננות אלקי ולהיות בבחי' קירוב לאלקות ע"י ההשגה וההתבוננות וע"י התעוררות אהבה, והיינו דגם כשילמוד תחלה לידע את ה', ויודע בשכלו היטיב כל הענינים לתכליתן, וכמו כשלמד ענין דלעולם הוי' דברך נצב בשמים48, דהדבר ה'


34) קהלת ב, יד.

35) ראה גם ספר המאמרים תש"א ע' 156 (הועתק ב"היום יום" כז ניסן).

36) בהבא לקמן - ראה קונטרס ומעין מאמר א' פ"א (ע' 62). ד"ה למען דעת תר"ץ (ספר המאמרים קונטרסים ח"א פג, א). ספר המאמרים תרפ"ד ע' מג. תרפ"ה ע' רפא. תש"ח ע' 133.

37) יבמות כ, א. ספרי ופרש"י פ' ראה יד, כא.

38) כ"ה ג"כ בקונטרס ומעין וספרי המאמרים שבהערה 36.

39) ראה ספר המאמרים תרפ"ה ותש"ח שם. וש"נ. וראה אוה"ת בשלח ע' תקפד. ספר המאמרים תר"ם ח"א ע' קא. קונטרס עץ החיים פ"ג.

40) בקונטרס ומעין וספר המאמרים תרפ"ד שם: וכן הסכים בסש"ב. בספר המאמרים תרפ"ה ותש"ח שם: ורבינו ז"ל מאריך בזה בפ"ל דסש"ב ומתוך דבריו הק' נראה כי מסכים כן.

41) קדושים יט, ב.

42) שם כ, ז.

43) ע"ד ישעי' לב, טו.

44) ע"ד מלכים-ב ו, יז; כ.

45) ע"ד תשא לב, כב.

46) ע"ד ויקהל לה, כא. וראה רמב"ן שם.

47) תענית ב, א.

48) תהלים קיט, פט.

34) קהלת ב, יד.

35) ראה גם ספר המאמרים תש"א ע' 156 (הועתק ב"היום יום" כז ניסן).

36) בהבא לקמן - ראה קונטרס ומעין מאמר א' פ"א (ע' 62). ד"ה למען דעת תר"ץ (ספר המאמרים קונטרסים ח"א פג, א). ספר המאמרים תרפ"ד ע' מג. תרפ"ה ע' רפא. תש"ח ע' 133.

37) יבמות כ, א. ספרי ופרש"י פ' ראה יד, כא.

38) כ"ה ג"כ בקונטרס ומעין וספרי המאמרים שבהערה 36.

39) ראה ספר המאמרים תרפ"ה ותש"ח שם. וש"נ. וראה אוה"ת בשלח ע' תקפד. ספר המאמרים תר"ם ח"א ע' קא. קונטרס עץ החיים פ"ג.

40) בקונטרס ומעין וספר המאמרים תרפ"ד שם: וכן הסכים בסש"ב. בספר המאמרים תרפ"ה ותש"ח שם: ורבינו ז"ל מאריך בזה בפ"ל דסש"ב ומתוך דבריו הק' נראה כי מסכים כן.

41) קדושים יט, ב.

42) שם כ, ז.

43) ע"ד ישעי' לב, טו.

44) ע"ד מלכים-ב ו, יז; כ.

45) ע"ד תשא לב, כב.

46) ע"ד ויקהל לה, כא. וראה רמב"ן שם.

47) תענית ב, א.

48) תהלים קיט, פט.