שפד

אמנם בהמרירות לבד גם אם היא באופן טוב מ"מ עוד לא יושע בזה, והוא רק יציאה מן הרע בלבד, כ"א צריך שבעת ההיא שעוסק בעבודתו בהמרירות יעשה הגבלות לעצמו לכפות א"ע באיזה עניני' שיהי' מובדל ומופרש מהם לגמרי ובדרך כפי' בכח דוקא, והיינו דאין זה מצד התבוננו' שההתבוננות תפעול עליו שמעצמו לא ירצה בהם, כ"א להתגבר על עצמו בכח חזק שלא לעשותם, ויהי' בהסכם והחלט גמור שלא לעבור על זה, והחכם עיניו בראשו74 ויחשוב היטיב במה שנחוץ לו להגדיר א"ע ובמה שאפשר לו לכפות א"ע, דדרכי העבודה שונים המה ואין כל הדעות והדרכים שוים המה, דלפעמים צריכים דוקא להתגבר על עצמו ולשבור בפעם א', ולפעמים הוא בדרך התגברות על עצמו אבל לאט לאט והוא לכפות א"ע במה שאפשר לו לפעול בעצמו היינו ואָס ער וועט קענען אויספירין ע"י התגברות על עצמו, ובזה יגביל א"ע, אמנם זה יהי' בתוקף גדול ביותר שלא יזיז אותו שום דבר בעולם, וגם כשיבוא לו עתים שיהי' כבד לו הדבר הן מצד עצמו ר"ל מצד רוח תאותו דיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום75 להחטיאו בכל אחד לפי מהותו ועניניו, והן מצד אחרים הקרובים איליו שיכריחו אותו על זה, לא יועיל דבר ויהי' כמו דבר הבלתי אפשרי באופן אחר, ולא יהי' בזה שום בליטות ח"ו וישתדל להטמין את הדבר כמה שיוכל כמ"ש76 והצנע לכת את אלקיך. ובשתי אלה היינו בהמרירות שיתמרמר על החומריות והריחוק שלו, ובמה שעומד בנסיון בהתגברות הכח בהכפי' שכופה א"ע ה"ה יוצא מן כללות החשך והרע בכח עצמו, ואז רק אז ילך לבטח דרכו בהילוכו במעלות הקירוב לכנוס אל הקדש פנימה בהשגה והתבוננות ובהתעוררות אהוי"ר, ואז יהי' אופן עבודתו בתפלה לייגע א"ע בהתבוננות אמיתי בהרחב ובהעמקת הדעת בהענין שהונח והוקלט אצלו בכי טוב ובהתעוררות הלב ויכול להיות אז בבחי' קירוב, וגם עבודתו תהי' לתקן המדות טבעי' שלו, דבכל העבודה הנ"ל הוא עדיין היציאה והריחוק מן הרע והכניסה בגבול הטוב אבל בכ"ז עדיין לא תיקן דבר בפועל, כי תיקון המדות הוא בעבודה פנימי' במוח ולב שבעבודה זו יפעול ישועות בנפשו שלא ירצה בהדברים החומרי' וכן בענין המדות שיהי' מאוס אצלו מדה רעה ויכסוף למדות טובות וכל תשוקתו הוא לעניני יר"ש וקיום המצות בחיבה גדולה, ויהי' כל חפצו ורצונו באלקות שגם הנה"ב יבין את הטוב דאלקות וירצה בזה וכמ"ש77 ואהבת כו' בכל לבבך, והכפי' שכופה א"ע כנ"ל הנה בדרך כח נעלם מביא לו תועלת בהעבודה דמוח ולב, דהנה ההעלמו' וההסתרי' עצמן הרי יש בהם כח נעלה ביותר, והיינו דכוונתן הוא בשביל הגילוי אלא שהוא בכח נעלם, וידוע דהנעלם כחו גדול מהגילוי, וההתגלות של הכח נעלם שבהעלמות והסתרים הוא ע"י שעומד נגד כל מונע ומעכב, ולזאת הנה ההגבלה שמגביל א"ע בעניני העולם בדרך כפי' בכח בלבד, הנה יש בזה באמת כח אלקי


74) קהלת ב, יד.

75) קידושין ל, ב.

76) מיכה ו, ח (ושם: עם אלקיך).

77) ואתחנן ו, ה.

74) קהלת ב, יד.

75) קידושין ל, ב.

76) מיכה ו, ח (ושם: עם אלקיך).

77) ואתחנן ו, ה.