בס"ד. יום א' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק. א
בס"ד. יום ב' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק. יז
בס"ד. ש"ת צב"ר, אָטואָצק. לא
בס"ד. מוצאי יו"כ צב"ר בסעודה, אָטואָצק. מה
בס"ד. י"ג תשרי צב"ר, אָטואָצק. נה
בס"ד. ימים ראשונים דחגה"ס צב"ר, אָטואָצק. סד
בס"ד. שמע"צ צב"ר, אָטואָצק. עז
בס"ד. ש"פ בראשית, תרצ"ב, אָטוואָצק. צג
בס"ד. ש"פ נח צב"ר, וואַרשא. קג
בס"ד. ש"פ לך צב"ר. ל"נ. קיד
בס"ד. ש"פ וירא, כ' מ"ח צב"ר, ריגא. קכ
בס"ד. ש"פ חיי, צב"ר. ריגא קלז
בס"ד. ש"פ תולדות, רצ"ב. ריגא קמו
בס"ד, ה' יו"ד כסלו, תרצ"ב. ריגא קנה
בס"ד. מוש"ק י"ט כסלו בסעודה. רצ"ב. קסד
בס"ד. י"ט כסלו, רצ"ב. בהכנ"ס ליובאוויטש. ריגא. קעד
בס"ד. ש"פ מקץ, ש"ח רצ"ב קפד
בס"ד. ש"פ שמות, צב"ר, ריגא. קצב
בס"ד. ש"פ בשלח, רצ"ב ר
בס"ד. ש"פ משפטים, רצ"ב רי
בס"ד. פ' תצוה רצ"ב רכג
בס"ד. ש"פ ויקהל פ"ש צב"רב' דר"ח אדר שני צב"ר פּאַסטאָוו. רלה
בס"ד. ש"פ פקודי רצ"ב פּאַסטאָוו רמד
בס"ד. ש"פ פקודי צב"ר פּאַסטאָוו|1 רנד
בס"ד. סעודת פורים צב"ר בישיבת תו"ת דריגא רסג
בס"ד. עדר
בס"ד. רפח
בס"ד, ב' ניסן. שה
בס"ד, שחה"פ שכב
בס"ד. שלג
בס"ד, צב"ר. שמז
בס"ד. ל"ג בעומר רצ"בקשוה"ת בתי שיינא תי' שנה
בס"ד ליל א' דחה"ש רצ"ב לנדואַראָוע שסה
בס"ד ליל ב' דחה"ש רצ"ב לנדואראוע שעד
בס"ד ש"פ ואתחנן רצ"ב דרוזגעניק שפו
בס"ד ש"פ ראה רצ"ב לודמיר שצד
בס"ד ש"פ ראה רצ"ב לודמיר תג
בס"ד ד' ו' אלול תרצ"ב וילנאביהכ"נ קירזנער תיא
בס"ד רצ"ב תכא