בס"ד. יום א' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק.  
בס"ד. יום ב' דר"ה תרצ"ב, אָטואָצק.  
בס"ד. ש"ת צב"ר, אָטואָצק.  
בס"ד. מוצאי יו"כ צב"ר בסעודה, אָטואָצק.  
בס"ד. י"ג תשרי צב"ר, אָטואָצק.  
בס"ד. ימים ראשונים דחגה"ס צב"ר, אָטואָצק.  
בס"ד. שמע"צ צב"ר, אָטואָצק.  
בס"ד. ש"פ בראשית, תרצ"ב, אָטוואָצק.  
בס"ד. ש"פ נח צב"ר, וואַרשא.  
בס"ד. ש"פ לך צב"ר. ל"נ.  
בס"ד. ש"פ וירא, כ' מ"ח צב"ר, ריגא.  
בס"ד. ש"פ חיי, צב"ר. ריגא  
בס"ד. ש"פ תולדות, רצ"ב. ריגא  
בס"ד, ה' יו"ד כסלו, תרצ"ב. ריגא  
בס"ד. מוש"ק י"ט כסלו בסעודה. רצ"ב.  
בס"ד. י"ט כסלו, רצ"ב. בהכנ"ס ליובאוויטש. ריגא.  
בס"ד. ש"פ מקץ, ש"ח רצ"ב  
בס"ד. ש"פ שמות, צב"ר, ריגא.  
בס"ד. ש"פ בשלח, רצ"ב  
בס"ד. ש"פ משפטים, רצ"ב  
בס"ד. פ' תצוה רצ"ב  
בס"ד. ש"פ ויקהל פ"ש צב"רב' דר"ח אדר שני צב"ר פּאַסטאָוו.  
בס"ד. ש"פ פקודי רצ"ב פּאַסטאָוו  
בס"ד. ש"פ פקודי צב"ר פּאַסטאָוו|1  
בס"ד. סעודת פורים צב"ר בישיבת תו"ת דריגא  
בס"ד.  
בס"ד.  
בס"ד, ב' ניסן.  
בס"ד, שחה"פ  
בס"ד.  
בס"ד, צב"ר.  
בס"ד. ל"ג בעומר רצ"בקשוה"ת בתי שיינא תי'  
בס"ד ליל א' דחה"ש רצ"ב לנדואַראָוע  
בס"ד ליל ב' דחה"ש רצ"ב לנדואראוע  
בס"ד ש"פ ואתחנן רצ"ב דרוזגעניק  
בס"ד ש"פ ראה רצ"ב לודמיר  
בס"ד ש"פ ראה רצ"ב לודמיר  
בס"ד ד' ו' אלול תרצ"ב וילנאביהכ"נ קירזנער  
בס"ד רצ"ב