ספריית ליובאוויטש
ספרים חיפוש קטלוג הספריה מסך ראשי אודות

ספריית ליובאוויטש
   

בס"ד

ספריית ליובאוויטש

סקירת תולדותיה על פי מכתבים תעודות וזכרונות

 

לוקט ונערך על יד הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין

 

יוצא לאור על ידי ספריית אגודת חסידי חב"ד

אהל יוסף יצחק - ליובאוויטש

 770 איסטערן פארקוויי ברוקלין נ.י.

 שנת חמשת אלפים שבע מאות חמשים ושלוש לבריאה