ספריית ליובאוויטש
אוצר החסידים חיפוש קטלוג מפתח links about
ספרי יסוד
תנ"ך
תלמוד בבלי
זוהר
שולחן ערוך

ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן

ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי
שערי אורה
דרושי תחונה

ספרי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
ספרי כ"ק אדמו"ר

מסביב לחסידות

ספריית ליובאוויטש
מבוא(7510)

  

מבוא

לאורך כל ימי תנועת חב"ד, קיים היה אוסף ספרים וכתבי-יד במרכזה, ברשות האדמו"ר נשיא התנועה.

האוסף של הדורות הראשונים היה אמנם קטן הכמות. וגם ממנו כמעט ולא נשאר שריד. רובם המכריע של הספרים וכתבי-היד שהיו בו נשרפו בשריפות המרובות, שפקדו את העיירות הקטנות בימים ההם, או שאבדו בשאר הרפתקאות הזמנים.

עיקרו של האוסף הקיים התחיל בדור השלישי לתנועת חב"ד, והלך והתרחב במשך הדורות, עד אשר הפך לאחת הספריות היהודיות החשובות שבעולם.

אוסף ספרי הדפוס

בפרק הראשון של הספר מועתקת רשימה של כמאה כרכים ספרי דפוס, שנלקחו לבדיקה מבית כ"ק אדמו"ר הזקן, בעת מאסרו. לא ידוע לנו אם הרשימה היא מושלמת ואם כל ספריו היו בביתו בעת החיפוש. גם סכום זעום זה של כמאה כרכים, גדול היה ברוסיא של אותם הימים. אך עדיין אי אפשר לתאר את האוסף הקטן הזה בשם "ספריה".

גם בתקופת כ"ק בנו אדמו"ר האמצעי, לא ידוע לנו על אוסף גדול שהיה ברשותו. הסיבות לכך יפורטו לקמן בפרק השני של הספר.

אוסף של ממש התחיל בדור השלישי - אצל כ"ק אדמו"ר ה"צמח-צדק", והלך וגדל מדור לדור, כפי שיסופר לקמן בפרקים ג-ו.

על האוסף הזה עברו הרפתקאות וגלגולים רבים: בשריפות שפרצו בליובאוויטש נשרף חלק חשוב ממנו, חלק מספרי הדפוס של האוסף הזה עבר לידי יורשי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" - אחר הסתלקותו, ולידי יורשי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע - אחר הסתלקותו; כל אוסף ספרי הדפוס שנאסף עד למלחמת העולם הראשונה הוחרם ע"י הממשל הקומוניסטי, עד שכ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע הוכרח להתחיל לבנות אוסף חדש של ספרי דפוס; בשעת כיבוש פולין ע"י הנאצים והצלת כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ובני ביתו, נותר כל האוסף היקר הזה, אוסף הספרים הנדפסים ואוסף כתבי היד, בפולין תחת השלטון הנאצי; בשנים האחרונות נוהל משפט ארוך עם נכד כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, שטען לבעלות על חלק מהספריה - על כל אלו יסופר בספר זה.

אמנם עם כל ההרפתקאות והגלגולים האלו, זכינו סוף סוף, שרובו הניכר של האוסף הגדול והנדיר הזה, שנאסף ע"י נשיאי חב"ד במשך הדורות, נשמר בדרך זו או אחרת. חלק הארי שבו נמצא כיום ב"ספריית אגודת חסידי חב"ד".

בספריה נמצאים כיום כמאתיים אלף ספרים; חלק גדול מהם - ספרים נדירים ביותר, דפוסי-ערש והוצאות ראשונות.

אוסף כתבי-היד

בד בבד עם אוסף ספרי הדפוס, הלך וגדל גם אוסף כתבי היד, במשך שבעת הדורות של תנועת חב"ד. עיקרו של האוסף הזה הוא אוסף כתבי-יד של תורת חסידות חב"ד.

הדבר התחיל בתחלת תקופת נשיאות כ"ק אדמו"ר הזקן, בשעה שכ"ק אדמו"ר הזקן עדיין לא הדפיס אף ספר מספריו. את הדרושים שהיה אומר מדי שבת בשבתו היה רושם אחיו, הרה"ק מוה"ר יהודה ליב אבד"ק יאנאוויטש, מח"ס שארית יהודה. העתקות רבות היו נעשות מ"הנחות" אלו שהיו מופצות בין אלפי החסידים. גם ספר ה"תניא" לא נדפס עדיין באותה שעה, והיה מופץ בין החסידים בהעתקות רבות. כך התחיל להווצר אוסף כתבי-יד של תורת חסידות חב"ד - כפי שיסופר לקמן בפרק הראשון של הספר.

מובן שאוסף זה לא היה שמור בבית רבנו הזקן. אמנם הוא האוסף שנאסף אח"כ ע"י נכדו - כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק", כדלקמן בפרק השלישי, וכך התחיל להבנות אוסף כתבי-היד, שנשמר תמיד במרכז נשיאות חב"ד.

מזמן לזמן גדל האוסף הזה, הן ע"י רכישת כתבי-יד, תורות וכתבי-יד האדמו"רים הקודמים, והן ע"י דרושי האדמו"ר של הדור ההוא, שהיה רושם את דרושיו או שהיה אומרם ברבים והחסידים היו רושמים ומעתיקים אותם בהעתקות רבות.

אוסף זה עבר תמיד מנשיא התנועה לממלא מקומו. בה בשעה ששאר היורשים היו מקבלים גם הם חלק מספרי הדפוס, לא כן היה דינו של אוסף כתבי היד, שנשמר תמיד ברשותו של נשיא התנועה.

מ"מ לא ניצל גם האוסף הזה מהרפתקאות הזמנים. מספר קטן של כרכים נתגלגל גם הוא לידי יורשי האדמו"ר אחר הסתלקותו. השריפות הנזכרות שפקדו את העיר ליובאוויטש לא פסחו גם על אוסף כתבי-היד, שגם מהם נשרפו כרכים רבים. אמנם רובו ועיקרו של האוסף הזה נשמר תמיד במרכז תנועת חב"ד. גם הכרכים שנתגלגלו לידי שאר היורשים, נרכשו בסופו של דבר ע"י הרבי ואנשיו, והוחזרו לרשות הרבי, נשיא התנועה.

כך היה עד לכיבוש פולין ע"י הנאצים, בראשית שנת ת"ש, שאז נאבד האוסף היקר והקדוש הזה, למשך שלושים ושמונה שנים. אמנם ה' ברחמיו המרובים לא השבית חסדו מעלינו; כעבור שנים רבות נמצא האוסף בספריה בווארשא, ובראשית שנת תשל"ח הוחזר לספרייה המרכזית של חב"ד בנ.י. ועל זאת - לקמן בפרק יא.

בספריה נמצאים כיום - יותר מאלפיים כרכים כתבי-יד; יותר ממאה מהם - כתובים בגוכתי"ק רבותינו נשיאינו. כל אלה, בנוסף לארכיון ענקי שבו כמאה אלף מכתבים ומסמכים של כל שבעת דורות נשיאי חב"ד (רק מועטים מהם מהדורות הראשונים), בנוסף לאלפי מכתבים ומסמכים אחרים.

* * *

לפני צאתי בקידה ובהשתחוואה לפני אדון כל, על שזיכני לעמוד בראש ספריה יקרה וקדושה זו, זה שש עשרה שנים, והגיעני לזמן הזה לספר את קורותיה בספר שלפנינו, אביעה את תפלתי, שירחם השי"ת עליו ועלינו, וישלח רפואה שלימה וקרובה לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ויוליך אותנו, יחד עם הספריה הקדושה הזאת, קוממיות לארצינו הקדושה.

שלום דובער ב"ר ישראל יהודה לוין .