ספריית ליובאוויטש
אוצר החסידים חיפוש קטלוג מפתח links about
ספרי יסוד
תנ"ך
תלמוד בבלי
זוהר
שולחן ערוך

ספרי כ"ק אדמו"ר הזקן

ספרי כ"ק אדמו"ר האמצעי
שערי אורה
דרושי תחונה

ספרי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע
ספרי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע
ספרי כ"ק אדמו"ר

מסביב לחסידות

ספריית ליובאוויטש
תוכן העניינים

  

תוכן העניינים

אוסף ספרי וכתבי כ"ק אדמו"ר הזקן

השריפה בלאדי שרידי האוסף כתבי-ידו-הקדושה הנחות והעתקת התורות העתקות ה"תניא" וה"שלחן ערוך":

אוסף ספרי וכתבי כ"ק אדמו"ר האמצעי

אוסף כתביו

אוסף ספרי וכתבי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"

אוסף כתבי היד אוסף כתביו אוסף ספרי הדפוס השריפה הגדולה בליובאוויטש

אוסף ספרי וכתבי כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע

אוסף ספרי הדפוס

אוסף ספרי וכתבי כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

אוסף כתבי היד שמירת הכתבים אוסף כתביו אוסף ספרי הדפוס סידור הספריה העברת האוסף מליובאוויטש תקופת רוסטוב

אוסף ספרי וכתבי כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע

אוסף כתבי היד אוסף כתביו העברת הספרים לספריה הצבורית

ספריית "ליובאוויטש"

הגדלת הספריה סידור הספרים העברת הספריה מריגא לווארשא העברת הספריה מווארשא לאטוואצק

ספריית "אגודת חסידי חב"ד"

רישום הספריה על שם "אגודת חסידי חב"ד" הצלת הספריה מאירופה

מקור הכספים לקניית הספרים

קופת ה"מעמד" קופת הספריה חברת "תקומה לתרבות ישראל"

ספריית ה"מרכז לעניני חנוך"

פדיית אוסף הכתי"ק

אוסף כתבי היד בנין חדש לספריה עריכת קטלוג יא. פדיית אוסף הכתי"ק איתור והבאת אוסף הכתי"ק

פדיית אוסף כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע

השליחות לרוסיה איתור וזיהוי האוסף השליחות השניה לרוסיה

משפט הספרים

החזרת הספרים

בניית ופתיחת הספריה

מבצע ספרים - שנת תשמח-הקהל. בניית הספריה ב-770

ספרי' - אוצר החסידים - ליובאוויטש

הוצאת ספרים קה"ת