חקירה ל' רס"ג כ"א פרקים [דרך[ftnref_1_*] אמונה]

לשון רס"ג[ftnref_2_*] מ"א פ"א[ftnref_3_*]. לברר חדוש העולם בכללו עם ד' ראיות שכליות
 
ח"ב מלחמות ט' פרקים מלחמות[ftnref_66_*] מאמר שישי פרק שישי.  
[קיצור חלק א']  
[קצור ב' ח"א] חלק א' המתחיל לשון רס"ג מ"א  
המופתים שנתבארו  
ח"ג בספר י"ה לריי"ע ל"א פרקים  
לקוטים מבין המחקים (אמר המו"ל אלו המאמרים הקצרים מצאתי בכי"ק בין המחקים ונצרך לעיין להעמיד כל אחד במקום השייך. אף כי בודאי גם מכאן העתיק רבינו. אבל עכ"ז, אולי נמצא בהם איזה דבר חדש, והמעיין יבחר הטוב.)  
אלה העדות. [בפ'[ftnref_157_4] ואתחנן ד' מה]  
לדרוש סמכוני  
במדרש רבה בראשית במדרש רבה.  
עדות ה' נאמנה עדות[ftnref_184_*]  
במ"נ ח"א פ"א צלם  
במ"נ ח"א פל"ב  
במ"נ ח"א פ"ב ותפקחנה  
ויעש כו' כתנות עור  
במ"נ ח"א פ"ג תמונה ענין[ftnref_198_*] תמונה, ותמונה אינכם רואים ואתחנן ד, יב.

[תמונה[ftnref_199_*]].
 
אני בצדק אחזה פניך  
במ"נ ח"א פ"ח הבטה וראיה במ"נ[ftnref_204_*] פ"ד ענין להסיר ספיקות כי ירא מהביט ויראו

[הבטה וראיה][ftnref_205_*].
 
ויראו את אלקי ישראל  
במ"נ ח"א פ"ו איש ואשה [איש[ftnref_216_*] ואשה]  
במ"נ ח"א פ"ח מקום [מקום[ftnref_222_*]]  
הנה מקום  
מעונה אלקי קדם  
ותשאני רוח  
במ"נ ח"א פ"ט כסא  
במ"נ ח"א פ"י עליה וירידה  
במ"נ ח"א פי"א ישיבה  
המגביהי לשבת  
אתה ה' לעולם תשב  
כי בחר ה' בציון  
במ"נ ח"א פי"ב קימה  
סכמוני באשישות  
ערכין. אב. אבה. אביון. אבו [אב]