במ"נ ח"א פ"ט כסא

במ"נ פ"ט ענין כסא, רבות בשלח ר"פ ך"ג אגוסטוס יושב נכון כסאך מאז כי לך ה' הגדולה זו קי"ס נסים שלמעלה מהטבע גלוי גדולה דאצי', ורבות במדבר לך ה' הגדולה שיש לי תלוי ראש כו' ושרשו מיחוד פנימי דאו"א הרמ"ז בשלח נ"ד, משא"כ מלך עומד מלכות כל עולמים ע"י לבוש אותותינו לא ראינו, גם רק הכסא אגדל ממך פי' הפנ"י זהו הכתר א"כ הכסא מורה על כתר מל' והוא הרצון שלמעלה מהשכל, משא"כ יוסף אין חו"נ כמוך ע"פ חו"ב, ועד"ז שתוק כך עלה במחשבה מפני שהוא מדות שלמעלה מהחכמה טורי חשוכא ולגדולתו אין חקר ישת חשך סתרו זהו מורה הכסא וע"י יתיב, וא"כ כסא בינה או ז"א כסא לע"י וכן היכל קדה"ק כח"ב דבריאה כסא למל' דאצי' מלך יחיד.