כו, א

על הארץ ועי"ז הארץ מוציאה פירותיה. ועוד הכריח הח"ה שמזה שהם הולכים תמיד על סדור אחד מוכרח שיש עליהם מושל שמכריחו על זה המעשה, והוא הבורא יתברך:

(ד) ויבאר עוד איך בההרכבה יש הרכבת דברים הפכיים ונתאחדו א"כ ודאי לא נמזגו מאיליהן כ"א מחברם וקושרם הוא הבורא יתברך:

(ה) ועוד ענין חיבור והרכבת הצורה בחומר א"כ הכל מחודש והמחדשו הוא הא"ס ב"ה הקדמון ונצחי:

ג.

ענין ומבשרי אחזה אלוה, כמו שגוף האדם אי אפשר לו שיחיה ויתקיים בלתי הנפש, שהרי בצאת הנפש ישאר הגוף פגר מובס, כן העולם בכללו אי אפשר לו שיתקיים מבלתי מנהיג שהוא נשמת העולם וצורתו המקיימו. כ"כ העה"ק בספרו דרך אמונה תשו' א'. וכ"כ אאזמו"ר נ"ע בלק"ת פ' ואתחנן בד"ה וידעת היום, דרוש הראשון.

וראיה זו אף לדברי הבלתי מאמינים בהשראת הנפש, דעכ"פ גם לדבריהם כל זמן שהגוף חי יש בו נפש החיונית והמשכלת, וכמו נר הדולק, וכיון שהעולם חי וקיים ואינו נפסד ולא כמו האדם, א"כ ההכרח שיש לו נשמה הקיימת לעולם, כמו שגוף האדם יש בו נפש החיונית והמשכלת, כל זמן היותו חי, כמ"כ בהכרח שהעולם בכללו יש לו מנהיג הקיים לעולם, נמצא ראיה זו מוכרחת אף לדעת הבלתי מאמינים בהשארת הנפש, וכש"כ וק"ו לדברי המאמינים בהשארת הנפש, כמו שבא הקבלה ע"פ ויפח באפיו נשמת חיים, שהיא נמשכת מפנימית כח הנופח, וגם החוקרים הכריחו כן בראיות מופתיות, ומופת וראיה זו מבואר ג"כ בספר העקרים סוף מאמר שני פרק ל"א.

(ב) והנה אאזמו"ר נ"ע שם כתב שראיה זו דבחינת ומבשרי אחזה אלוה, אינו אלא על בחינת ממלא כולא עלמין, שזהו כדמיון הנשמה המלובשת בגוף, כמ"כ אחזה אלוה הממכ"ע, אבל באמת אינו דומה כלל למשל הנשמה המלובשת בגוף כמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ו, כי אם הוא קדוש ומובדל מהעולמות ומה שמתלבש בעולמות זה רק הארה ונקרא שם כבוד מלכותו וכמ"ש מזה באריכות בלק"ת פ' אמור בד"ה ונקדשתי בתוך בנ"י, ע"כ כתב שעל זה צריך אמונה ולא שייך ע"ז ומבשרי אחזה. ולפע"ד אפשר לומר שגם זה מורגש מראיה הנ"ל, והוא לפי שהשמים והרקיעים והגלגלים אע"פ שנראים כאלו הם איש אחד, מ"מ אינן ממש גוף אחד כגוף האדם אשר כל האיברים שבו הם יחד גוף אחד ממש, ולכן הנשמה המלובשת בו מחיה כל הגוף ומנהגת אותו, אבל הגלגלים הם כל אחד גוף בפני עצמו לגמרי, נפרדים זה מזה, כראובן ושמעון, ומהלך כל אחד אינו שוה, א"כ בהכרח יש לכל אחד נפש בפני עצמו כראובן ושמעון, וכיון שעם כל זה הם מתנהגים כולם על סדור אחד כאילו הם איש אחד ממש, וגם השמים והארץ הם מתנהגים בסדור אחד, והם גופים רחוקים זמ"ז, א"כ סדור והנהגה זו אי אפשר בשום אופן בעולם, שיומשך מהנפש שבתוך כל אחד מהם, אלא ע"כ מוכרח שמנהיגם הוא הנשמה שחוצה להם, ואינה מלובשת בשום אחד מהם והוא הבורא ית' שאינו כח בגוף ח"ו, וזהו הנקרא בלשון הזהר סובב כולא עלמין או למעלה גם מבחי' סובב כולא עלמין, ועמש"ל סעיף ב' ס"ק ג'.

(ג) גם הנה כל המופתים שיש על חדוש העולם כמ"ש בח"ה ובכוזרי, ובמלחמות להרלב"ג ובנוה שלום, כל אלו הם מופתים על שהוא ית' למעלה מעלה מבחינת דמיון הנשמה המלובשת בגוף, וכמ"ש בסש"ב ח"ב פ"ו כי אין שורש התהוות