צג, ב

דוחק שעיקר ההתאבקות יהיה נקרא כן רק ע"ש האבק. ומה נעשה אם יתאבקו זה עם זה על רצפת אבנים שאין כאן העלאת האבק. אכן מלשון תרגם יונתן שתרגם ויאבק איש ואתכתש, וכן בהאבקו עמו באתכתשותיה עמיה, לפ"ז אתי שפיר שנק' כן ויאבק ע"ש עצם מהות הענין והוא דהנה מבואר לעיל מפרש"י בענין אבקת רוכל על שם שכותשין אותו ועושין אותו אבק כנ"ל, נמצא האבק נמשך ונולד ע"י הכתישה, וכן המתלחמים זה עם זה הרי כל אחד רוצה להפיל את חבירו ולכותשו. וזהו ואתכתש, דהיינו שרוצה לשוברו ולעשותו עפר תחת רגליו עד"מ. ולכן נק' זה ויאבק שרוצה לעשות מחבירו אבק ועפר עד"מ. מיהו רש"י פי' וז"ל ול"נ שהוא לשון ויתקשר ולשון ארמי הוא בתר דאביקו ביה, ואביק ליה מיבק פרק התכלת דמ"ב א' לשון עניבה, שכן דרך שנים שמתעצמים להפיל איש את רעהו שחובקו ואובקו בזרועותיו עכ"ל.

ועפ"ז אפשר ג"כ מ"ש בגמ' פ"ק דערובין די"א ע"ב מאי היכר ציר אבקתא פרש"י חור שציר הדלת סובב בו, וכ"כ בערוך ערך אבקתא שכל דבר שהוא נקוב להכניס בו דבר אחר קורין אותו אבקתא, וכ"מ בתוס' פרק התכלת דף מ"ב ע"א ד"ה ואביק, נקב האבק כו' אף שלכאורה י"ל שנק' אבק ע"ש שעשיית הנקב הוא כעין ע"י כתישה ושבירה מיהו זהו דוחק אלא י"ל שזהו לשון התקשרות כדפרש"י גבי ויאבק.

והיינו שציר הדלת מקושר בהאבקתא. יש שפי' ויאבק לשון ויחבק: במדרש שה"ש מכל אבקת רוכל איתא אותו האבק של ויאבק נטלו הקב"ה ונתנו תחת כסה"כ שלו שנאמ' ה' בסופה ובסערה דרכו וענן אבק רגליו, וכ"ה בגמ' פג"ה, והנה איתא במדרש ס"פ עקב בסופה זה משה ובסערה זה אליהו, וא"כ וענן אבק רגליו זהו האבק דיעקב כו', ובתיקונים תיקון ך' דמ"ז ע"ב פי' אבקת רוכל איהו רוכל ואיהי אבקת דיליה הה"ד ודבק באשתו כו', והוא מובן ע"פ הנ"ל, וע' זח"א וישלח דקע"ו סע"ב.

קיצור ויאבק פרש"י שהוא לשון ויתקשר. ויש שפי' לשון אבק היינו ויתעפר. ויש שפי' לשון ואתכתש, וגם אביק לשון נקב וחקק וכנ"ל וכן איתא במשנה ספ"ו דמקוואות משנה י' האביק שבמרחץ בזמן שהוא באמצע פוסל ופי' רבינו שמשון וז"ל ואביק הוא לשון חקק כי ההיא דהקומץ רבה דל"ג ובפ"ק דערובין די"א מאי היכר ציר אבקתא חור שבאסקופה שציר הדלת סובב בו כו' וזהו ענין איהו רוכל יסוד דדכורא ואיהי יסוד דנוק' אבקת דיליה כו'. ע' בערוך ערך אבק (השני) לשון אבוקה, ועיין בב"י בא"ח רס"י רצ"ח בשם הה"מ אבוקה כמו חבוקה שיש בה עצים הרבה ומאורות הרבה עכ"ל, וגם אבוקה פתילות קלועים יחד. וע' בת"א פ' וישלח סד"ה ויאבק איש עמו י"ל שעי"ז המשיך בחי' אבוקה, וגם נקב וחקק חותם שוקע עמ"ש ע"פ שימני כחותם.

אביר

לשון תוקף כן תרגם יונתן בישעי' א' כ"ד וכן פרש"י שם אביר ישראל, אביר יעקב בראשית מ"ט כ"ד בלע"ז שטארקייט, לחם אבירים בתלים סי' ע"ח דאש ברויט פון דיא שטארקע כלומר דיא מלאכים, אבירי לב בישעי' סי' מ"ו י"ב ותרגם יונתן תקיפי לבא, והלעז גישט„רקטע ה ערציר.

אבר

לשון כנף אבר כיונה בתלים נ"ה ז' ת"י כנפא האיך יונתא והלע"ז איין פליגעל. באברתו יסך לך תלים צ"א ד' מיט זאיינע פליגעל וועט ער אוף דיר באדעקין. ואברותיה בירקרק חרוץ שם סי' ס"ח י"ד ופרש"י כנפיה שעופפת בהן. ואפשר מה