צד, א

שנק' הכנף אבר הוא קרוב ללשון אביר לפי שהכנפים הן הן התקיפות של העוף שבהם פורח למעלה ועי"ז ניצול מכמה פגעים ע"ש בתלים סי' נ"ה.

כתב בפרדס אביר יעקב תפארת ואפשר שנקרא כן בסוד אבירותו להכרעת הדין אל הרחמים עכ"ל ויותר י"ל שתוקפו הוא מצד מה שמקבל מהכתר, והרי הקב"ה נק' אביר יעקב כמ"ש בתלים סי' קל"ב נדר לאביר יעקב, לפי שהוא תוקפו של יעקב כמ"ש בת"י שם, א"כ כשמפרשים יעקב תפארת על כרחו תוקפו הוא הכתר. ועיין בסידור בפי' אשרי שאל יעקב בעזרו.

[אהב]

אהב, מטעמים לאביך כאשר אהב, בראשית כ"ז ט', צדקות אהב תלים י"א ז', האט ליב, גאון יעקב אשר אהב, שם סי' מ"ז וואש ער האט ליב, ואהבת עולם אהבתיך, ירמיה ל"א ב', איין אייביג ליב שאפט האב איך ליב, והוא משרש אבה כי לעז אבה גיוואלט, והוא הרצון שבמוח, וכשנמשך בלב נק' אהבה וכ"כ בשרש ישע, שאהבה הוא מענין אבה.

אגודה

ענינו קישור כמה דברים יחד, כמו ולקחתם אגודת אזוב בפ' בא י"ב כ"ב. וכ' הרד"ק ענין אסיפתם וקשירתם יחד. וכ"כ הראב"ע אגודה מלשון חבורה כמו ויהיו לאגודה אחת בשמואל ב' סי' ב' כ"ה. ורש"י פי' שלשה קלחין קרויים אגודה, ור"ל דדוקא כששלשה קשורין יחד נק' אגודה משא"כ קישור שנים לבד יחד, ובשמואל שם בענין לאגודה אחת כ' פירושו סיעה בקבוץ אחת והסכמה אחת.

בעמוס סי' ט' פסוק ו' ואגודתו על ארץ יסדה פרש"י קבוצת בריותיו ות"י וכנישתיה, והלע"ז און דאס איין זאמלונג פון זאייני באשעפעניש. בישעי' נ"ח ו' התר אגדות מוטה ות"י פרדו כנישת רשעא, והלע"ז אוף צו בינדען דיא בונד פון דיא גנייגטי און פאלשי משפטים.

במ"א* אות א' סעיף כ"ט כ' אגודת אזוב נקרא היסוד ונ"ל שאין אגודה פחות משלשה דהיינו ב' ביעין נ"ה* עמו. והיאיר נתיב שם כתב ותמיה לנו על המחבר שכתב שאין אגודה פחות משלושה בסוד נה"י האיך נעלם ממנו המאמר ס"פ צו דל"ה ע"א שאומר אזוב נק' יסוד כשמחבר ת"ת ומלכות וזהו אין אגודה פחות משלשה, ונראה דאדרבה ממש"ש ע"פ צור תעודה צור היא קישורא ופי' הרמ"ז שהיסוד נק' צור ר"ל קשר ע"ש שבו נעשה קשר במקומו, עד ולארקא ליה בהאי תעודה ה"ס יסוד דנוק', בלמודי הם נו"ה ה"ס תרין ביעי כו' ע"ש הרי שהקשר דצור זהו עם תרין ביעי נו"ה כו' ע"ש. וזהו ענין והגעתם אל המשקוף כו' שהדלת זהו ענין מל' הנק' פתח ודלת והגעה זו אל המשקוף כו' הוא ההמשכה מיסוד ז"א אל המל', שהמשקוף הוא כתר דנוק' ושתי המזוזות הוא חו"ב דידה כמ"ש הרמ"ז אמור בדף צ"ה סע"א. ועיין עוד מענין קשורא בפ' אמור דצ"ו סע"ב קשורא דלעילא עד שהקשר השלישי הוא נה"י כדברי המ"א, עד וכד אזדווגת ביה מטרוניתא כדין הוא אחד, והיינו ג"כ כמ"ש המ"א אגודה בסוד המל' כי בה נאגדים האורות העליונים וכן נק' מצד זה אגדה עכ"ל, וע' בת"ז תיקון ל"ט דפ"ג אתעבידו בה אגודה חדא. ועמ"ש ע"פ והנה אנחנו מאלמים אלומים, שהעלאת מ"ן נק' ג"כ אלומה שהוא כענין אגודה כו' ומ"ש יוסף והנה קמה אלומתי כו' זהו ענין שהיסוד נק' אגודה כנ"ל. וענין התר אגדות מוטה יובן ממ"ש בת"א פ' נח בד"ה הן עם אחד כו' וע'


*) במ"א: במאורי אור.

*) נ"ה: באוה"ת פ' בא ע' שיא: נו"ה.

*) במ"א: במאורי אור.

*) נ"ה: באוה"ת פ' בא ע' שיא: נו"ה.