צט, ב

לשון ראיה, אך הרי מצינו כמ"כ על המשקוף ועל שתי המזוזות, והרי המשקוף הוא סוכך על שתי המזוזות וג"כ הוא לשון וישקף וע"כ צ"ל דיש שייכות זה לזה, וי"ל כי הראיה וההשקפה מקיף על הדבר שרואה כעין סכך, עכ"פ הלע"ז של שכוי האן דהיינו תרנגול, אודער שכוי איז לשון קוקען דאש מיינט מען דיא הארץ, הלע"ז של משכיות לבב דאש קוקונג און גלוסטונג פון דער הארץ.