מצות פרי' ורבי'  
מצות מילה  
איסור אכילת גיד הנשה  
מצות ציצית  
מצות תפילין  
מצות השבתת חמץ, ואכילת מצה  
איסור אכילת חמץ  
איסור תערובת חמץ  
מצות הקרבת וספירת העומר  
איסור שנאת ישראל, ומצות אהבת ישראל  
איסור ערות אחות אשתו  
איסור ערות אמו ובתו  
איסור ערות אחותו  
איסור עבודת כהן בעל מום וכניסתו להיכל  
מצות קידוש השם  
איסור חילול השם  
מצות אמירת קדושה בכל יום  
איסור עבודת האדמה והאילנות בשביעית  
מצוה לדון במקח וממכר  
איסור אונאה  
מצות וידוי ותשובה  
מצות משא הארון בכתף  
מצות נדרים  
מצות האמנת אלקות  
מצות אחדות ה'  
מצות קידוש ידים ורגלים לעבודה  
מצות נטילת ידים לסעודה  
מצות ק"ש ותפלה  
מצות מחצית השקל  
מצות קידוש החודש  
מצות נר חנוכה  
מצות קרבן פסח  
מצות דין עבר עברי  
מצות יעוד ופדיון אמה העבריה  
מצות בנין מקדש  
איסור לא תבערו אש  
מצות אכילת קדשי קדשים, ושיירי מנחות  
מצות הקרבת עולה ומנחה  
איסור הקטרת שאור ודבש, ואפיית שיירי מנחות חמץ  
מצות זכירת ומחיית עמלק  
מצות שריפת פרה אדומה  
מצות הזאת מי חטאת  
מצות טומאת המצורע  
מצות טהרת המצורע  
מצות תגלחת המצורע  
מצות מינוי מלך  
מצות עגלה ערופה  
מצות ברכת כהנים  
מצות נזירות  
הוספה למצות טומאת המצורע  
שרש מצות התפלה