ספרי כ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק"
אור התורה
דרך מצותיך
ספר החקירה
יהל אור על תהלים
שו"ת
מאמרי אדמו"ר צ"צ

©ספריית אגודת חב"ד, תשס"ו מנהל הספריה: הרב שלום דובער לוין עורך האתר: הרב יצחק רויטמן