וידבר הוי' כו' זאת חקת התורה  
וידבר הוי' גו' זאת חקת התורה  
ביאור ע"פ זאת חקת כו'  
ביאור זאת חקת התורה  
ביאור זאת חקת התורה  
ביאור זאת חקת התורה  
זאת חקת התורה  
ויקחו אליך פרה  
ויקחו אליך פרה  
להבין כללות ענין מצות פרה אדומה  
פ"ב דנזיר משנה אמר אמרה פרה זו  
ענין פרה אדומה  
במד"ר פ' חוקת משל לבן שפחה  
משנה פרק שני דנזיר אמר אמרה פרה זו  
ונתתם אותה אל אלעזר הכהן  
זאת התורה אדם כי ימות באהל  
קח את המטה  
קח את המטה  
קח את המטה  
ויקהלו משה  
בילקוט ר"פ חוקת פרה זו מצרים  
הנה מהרי"א כו' בפי' יען לא האמנתם  
וישמע הכנעני  
אז ישיר ישראל  
אז ישיר ישראל  
ביאור הדברים  
אז ישיר ישראל  
אז ישיר ישראל  
ביאור אז ישיר ישראל  
מהו נהר ומעיין ובאר  
וממדבר מתנה  
ע"כ יאמרו המושלים  
[לקו"ת חקת] על כן יאמרו המושלים  
על כן יאמרו המושלים  
[קיצור על כן יאמרו] חשבונו של עולם  
להבין שרש ענין בואו חשבון