מי מנה עפר יעקב

תתקסא

מי מנה עפר יעקב. בלק תקס"ב. שייכות עפר לתורה כמ"ש ונפשי כעפר כו' פתח לבי בתורתיך והטעם נתבאר בתורת פורים תקס"ו, וקבל היהודים כי הוא ית' נק' גאה על גוותניא ר"ל שמסתלק מהם ואת מי אשכון

תתקסב

כו' לכן אז בימי אחשורוש שהי' בתכלית השפלות זכו לבחי' הדור קבלוה דתורה כי תרכב על סוסיך ע"ש, והנה בפר' בעה"כ אי' השכינה נק' עפר כשמקבלת מת"ת הנק' עופר, ולפי"ז ענין עופר האילים נתבאר אצלינו בתורת פורים תקס"ח שרץ במהירות ממקום גבוה להתלבש למטה כו', ובזה יובן מ"ש הקיצו ורננו שוכני עפר, מי שנעשה שכן לעפר זכה לתחה"מ הנמשך מטלא דבדולחא למטה מטה בחי' עופר, וכמ"ש ודמה לך לעופר על הרי בתר ואח"כ על הרי בשמים גלות ותחה"מ, ועיין בשל"ה ריש מסכת שבועות בשם המגיד דהב"י שוכני עפר ב' ההי"ן עפר העליון כו' וכ"ה בפרד"ס בערך ישיני עפר, לכן ע"י עוצם השפלות בחי' עפר זוכה להמשכה ממקום גבוה יותר כשם שהוא מקטין עצמו וע"ש מ"ש בענין ענוה גדולה מכולם שעי"ז נמשך שלא כסדר ההשתל' כמו שהענוה מקטין ביותר כו' שלא כסדרן כו'.