קיצור מתורה הנ"ל

א'יג14

[קיצור מתורה הנ"ל]

יעקב נק' עבדי וישראל בני ואיך שייך עבודה אצלו ית' הוא כי תכלית הבריאה הוא שנתאווה הקדב"ה להיות לו דירה בתחתונים ר"ל שגם אצלינו לא יהי' העולם מסתיר רק יהי' גילוי אלקות למטה ג"כ והמשכה זו ע"י רמ"ח מ"ע רמ"ח אברים מטה ושולחן כו' ול"ת להרחיק ליכלוך וטנוף מהדירה.

ב) תפלה אינה ממנין תרי"ג כי היא בחינת חוה"ש שאינה ממנין רמ"ח אברים ועכ"ז הוא המעמיד כולם כי הוא בחי' המשכות מוחין כך מצות צריכות כוונה והכוונה היא התפלה בא"י שמבקשים שיהי' גלוי שם הוי' מלמעלה מבחי' הוי' ורופא חולים ומברך השנים הוא רק כלי לגילוי זה וכשנמשך גילוי שם הוי' ע"י התפלה אזי אח"כ ע"י קיום רמ"ח מ"ע נמשך בכל רמ"ח אברים דמלכא.

ג) אך כדי לבקש באמת בא"י הוא ע"י קדימת פסוד"ז שנת' איך שהמלאכים אומרים קדוש באימה כו' והנה הם למטה מנשמות ישראל שהם בחי' רגלים וישראל בחי' ראש ועי"ז יבא האדם לשפלות וכ"ר ממה שהראש משוקע בעניני עוה"ז ובבחי' שינה ועי"ז יבא לתשובה אמיתי' ושיחפוץ באמת להיות גילוי שם הוי'.

ד) וכ"ז הוא בחי' יעקב יו"ד עק"ב שממשיך את הוי' שהוא בחי' ישת חושך סתרו להיות לו דירה בתחתונים בבחי' עקביים וזהו שנק' עבדי שזהו עיקר העבודה ולא הביט בחי' איש און המבלבל במ"ז ביעקב כי כשזה קם כו'.

ה) וכ"ז עבודה דחול אבל בשבת התפלה ע"ד להתענג על הוי' ולכן לא ראה עמל בישראל שהוא בחי' שבת משא"כ בבחי' יעקב יש עמל

א'יד

שהרי נק' עבדי ועמל להיותו בחי' אתכפיי' והיפוך רצונות הזרות משא"כ בחי' ישראל כי שרית שכבר היפך ההסתר דשם אלקים שלא יסתיר וה' אלקיו עמו ממש ולא כבחול שצועק אל ה' מרחוק לכן לא שייך עמל כלל.

ו) וגם עוד יש בישראל שתרועת מלך בו ל' ריעות וחיבה גילוי רעדכ"ר ועי"ז נמתקים הדינים שבמל' בחול וזהו תרועה ל' פירור תרועם כו' היינו פירור הדינים ומיתוקן.