ויקר אלקים אל בלעם

תתקג

בפסוק ויקר אלקים אל בלעם. נלע"ד דהנה ידוע שאהרן ומשה גימט' תר"א בסוד ותר"א את עני אבותינו במצרים והם סוד נ"ה כידוע ע"פ שוקיו עמודי ש"ש וכנגדן בקליפה נעשה מן ש"ש סוד קר קר כמ"ש וקרקר כל בני ש"ת והכוונה על יצירה עשי' גימט' ש"ת ושם נעשה ק"ר ק"ר בסוד תשח"ט החטאת ובסוד ת"ש כ"ח גימט' ב"פ השטן ב"פ הדש"ן

תתקד

שכתוב בפ' תרומת הדשן והנה ק"ר במילוי כזה קו"ףרי"ש גימט' צרות כמנין בלעם במילוי כמנין כל אחוריים של ה' שמות של ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כ"ו כידוע וזהו ויק"ר דוקא אל בלעם דוקא בסוד מילוי ק"ר ומילוי בלעם והנה קרקר בא"ת ב"ש הוא ד"ג ד"ג כמנין דוד וזהו שארז"ל אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצא, והכוונה שלא ימצא מי שיעשה יחוד יסוד עם מל' כי דג הוא בחי' מל' בסוד דג דג הנ"ל לחולה ע"ה גימ' יסוד וזהו לא ימצא ע"ה גימט' כמנין בלע"ם ר"ל שתהי' יחוד מל' שהוא בחי' דג עם יסוד שגימט' כמנין לחולה ולא יהי' כמו אצל בלעם בחי' קר כמ"ש ויק"ר שהוא קרירות בסוד סירס את הזכר כמ"ש בזהר אל אחר אסתרס בסוד וקרקר כל בני שת כי שת בלשון תרגום הוא שש וגם שת הוא בחי' יסוד כמ"ש חשופי שי"ת ובקליפה הוא קר שאין בהם זיווג, אבל בקדושה הוא בחי' דג לשון ריבוי כמ"ש וידגו לרוב בקרב הארץ לרוב גימט' רחל ורומז כי רחל עליונה נק' דג כנ"ל, ולפי"ז יהי' פי' מארז"ל כך אין בן דוד בא עד שיתבקש דג שהוא בחי' מל' לחולה שהוא בחי' יסוד ולא ימצא ר"ל ולא יהי' כמו אצל בלעם שגימט' ימצא ע"ה שנא' אצלו ויקר בסוד וק"ר ק"ר כל בני שת רק אדרבה שיתהפך קר הנ"ל לבחי' דג כמ"ש וידגו לרוב כנ"ל, ומה שקרא למשיח ב"ן דו"ד דהנה ידוע שמשיח הוא בן מל' והמל' נק' אדני וזהו ב"ן דו"ד גימט' כמנין אדני ע"ה ור"ל שאין בן דוד שהוא בחי' מל' בא מעצמה מצד העלאת מ"ן דמל' רק אחר שיתבקש ד"ג מצד אתערותא דלעילא כמ"ש וירא כי איש כו' ותושע לו ימינו בלי העלאת מ"ן וד"ל. ואם שגיתי אתי תלין.