לא הביט און ביעקב

א'יח2

לא הביט און ביעקב

ענין יעקב וישראל (מבואר זח"א ס"פ וישלח דף קע"ד א' דכמו שלמעלה כביכול יש ב' שמות שם אלקים ושם הוי' וכו' ע"ש וע' זח"ג פ' אחרי דע"ג ע"א), יעקב עבדי (עובד אלקים) תחת אשר לא עבדת, ובפ' משפטים ועבדתם את ה' אלקיכם, והנה עבודה היינו תיקון, וצ"ל הא כתיב אם צדקת מה תתן לו, אך כי העבודה ענינה להמשיך דירה בתחתונים (הגה בלק"ת בדרושי עשי"ת בד"ה להבין פי' הפסוק מי אל כמוך ושם פ"ב פי' לשיקבה"ו שיהי' הגילוי למטה כמו למעלה א"כ י"ל זה נק' דירה, שהרי ארז"ל ע"פ תשבו כעין תדורו, מה דירה כו' וישראל נק' אשתו כמ"ש במד"ר ע"פ והביא האיש את אשתו אל הכהן, וזהו ענין העבודה להמשיך יחוד העליון.

ב) ויש עוד עבודה, עבודה שבלב זו תפלה, ושמו"ע ברכות כנגד ח"י חוליות שבשדרה, ועל ידו נמשך ההתקשרות מהמוחין לכל האיברים, וכך בנמשל המצות שהם רמ"ח איברים דמלכא צריכים כוונה, והכוונה היא התפלה שהמכוין שיהי' ברוך אתה הוי' שיומשך שם הוי' מבחי' אתה (ע"ד ממעמקים קראתיך הוי' דפי' בזח"ב בשלח דס"ג ב' ממעמקים הוא כתר וחכמה משם יומשך שם הוי' וכמו שאומרים בעשי"ת מזמור דמעמקים א"כ לפ"ז אתה הוא כפשוטו עצמות אור א"ס ובמק"א פי' תלת דוכתין אקרי אתה חכמה חסד מל') וח"י ברכות דשמו"ע י"ב אמצעיות הם כלי לברכה זו רופא חולים כו' גואל ישראל כו' כמ"ש בסידור סד"ה הקול קול יעקב.

ג) והנה ח"י חוליות הם כלים פנימיים ומהם מתפשט ברמ"ח איברים ובדעת חדרים ימלאו (ר"ל חוט השדרה הנמשך ממוח הדעת על ידו חסד דין רחמים הנק' חדר ימלאו משפע הדעת) ותורה כלים הפנימיים (חסד דין רחמים י"ל הן ע"ד ג' דברים שהעולם עומד תורה ועבודה וגמ"ח שהן חג"ת).

ד) וכל סדר התפלה שעד שמו"ע הוא הכנה לשמו"ע מההתבוננות שהמלאכים שהם בחי' רגל עומדים ברום עולם וכנס"י נק' ראש, וע"כ צ"ל כובד ראש מהריחוק כו', וכ"ז הוא עבודה שבלב ואח"כ צ"ל כלים להאור לעבדה זו רמ"ח מ"ע יפה שעה א' בתומע"ט ועי"ז דירה, וזהו יעקב עבדי שממשיך היוד בבחי' עקב ולכן לא הביט און ביעקב.

ה) וזהו העבודה דחול שהוא בחי' יעקב עבדי ששת ימים תעבוד דאע"ג שלא הביט און ביעקב אכן שייך בו עמל, אבל שבת בחי' ישראל כי שרית עם אלקים שכבר נצח (ויעקב עדיין בחי' מדרגת אתכפיא, ובמ"א

א'יט

פי' יעקב בחי' רגל וישראל לי ראש בדרושי עשי"ת ד"ה) ולכן ולא ראה עמל בישראל, אלא וקראת לשבת ענג, ר"ת עדן נהר גן, ה' אלקיו עמו ותרועת מלך בו לשון תרועה ולשון ריעות וחבה.