קיצור מד"ה לא הביט און

א'יט

קיצור מד"ה לא הביט און

ענין יעקב וישראל (ה' ועיין זח"א וישלח קע"ד שהן נגד ב' שמות שם אלקים ושם הוי' ע') ונק' ג"כ יעקב עבדי ובחי' בני בכורי ישראל, תחת אשר לא עבדת, ועבודה הוא תיקון, והא כתי' ואם צדקת מה תתן לו, אך הוא להמשיך דירתו ית' בתחתונים (ה' כמ"ש בד"ה ששים המה דרוש הראשון בענין ומשם יפרד, עד שיכולים לומר מפלגך ולתתא כו' ועיין עוד בד"ה עלי באר דתקס"ד שמצד השפע אשר רק מבחי' מל' נמשך למטה בחי' מספר כו' אבל ע"י ההמשכה מבחי' ולתבונתו אין מספר נמשך היש מספר כו', ומזה יובן פי' וענין תחתונים, ושהדירה בתחתונים היינו שיהי' הגלוי למטה כמו למעלה, ובמ"א נת' ענין חביב כל מה שלמטן יותר מלמעלן כמ"ש במד"ר תרומה פל"ג אפ"ל משום שהעשייה התהוותה מבחי' סכ"ע, ע') בענין שע"י המצות ממשיכים דירה בתחתונים בד"ה עלי באר דתקס"ד.