ועתה ברח לך

א'נא

ועתה ברח לך כו'. עיין מזה באדר"ז דרפ"ח ע"ב דברדל"א נאמר זה ושזהו ענין והחיות רצוא ושוב והובא בלק"ת כאן שזהו ענין חזרת ההבל המתפשט מהפה אל מקומו בהאי רישא דלא אתיידע וע"ד אקרי ברח לך כו', ונראה לפרש עפמ"ש בביאור שני ע"פ אלה מסעי שההמשכה מא"ק שהוא ממקום גבוה מאד א"א להיות נמשך אא"כ מיד מסתלק וזהו בחי' מטי ולא מטי כו' וז"ש והחיות רו"ש שחיות זה צ"ל תמיד בבחי' רו"ש כו' ואי אפשר שיתיישב ממש בבחי' א"פ אלא באופן ע"י רו"ש מטול"מ כו', וזהו ענין כנשר יעיר כו' נוגע ואינו נוגע כו' וע' בזהר ע"פ כנשר יעיר ועמ"ש במ"א גבי אחשורוש בענין ברח ודמה לך דודי כו' שזהו"ע שהעליי' שלא בהדרג' נק' ברח, ונמשך מהירידה שלא בהדרגה על הרי בתר כו', וזהו ענין אח וחש עתידות, אחישנה כו' ע"ש, וכללא דמילתא שבקדושה זהו ההמשכה ממקום גבוה מאד וכל ההעלאה הכל שלא כסדר ההשתלשלות שנק' הילוך משא"כ ברח כו', ועד"ז נא' ביעקב ברח לך אל לבן כו'.

והנה שרש המל' נמשך מרדל"א כמ"ש בע"ח שער א"א פ"ב, והיינו שהמל' נק' פי ה' ושרשו ממוצא פי ה' רדל"א עלק"ת בלק שם וכן מבואר בזהר פ' פנחס דרמ"ט בענין איילתא דדלגא לטורא חשוכא עליית המל' לכתר וזהו ברח כו' או לעופר האילים על הרי בשמים כו' וכמ"ש ג"כ ברע"מ שופטים ער"ה א' סליקא לההוא אתר דאתמר בי' ובמכוסה ממך כו' וזהו אי' מקום כבודו ומשם ממשיכים מלמעלמ"ט ולהיות ברוך כבוד ה' ממקומו ופי' כבודו היינו מל', ובמ"א נת' דפי' כתר מל' וזהו ולכבודי בראתיו כי כבוד מקיף כו' ומקומו פי' שרשו של כבוד הוי' י"ל שהוא הכתר רדל"א, וא"כ ברח לך אל מקומך היינו ענין אי' מקום כבודו וכשנמשך ומתגלה מלמעלמ"ט זהו ברוך כבוד ה' ממקומו, והנה איתא בספד"צ פ"ב תרומה דקע"ז סע"א, ברח לך אל מקומך, אם תגביהי כנשר כו' וע"ש בפי' תלמיד האריז"ל שהביא ממ"ש בע"ח שער הקליפות פ"ג שקליפות דאצי' רצו להתקן בא"א דילי' וזהו"ע אם תגביהי כנשר כו' וע"ש דבעשי' יש בקליפות בחי' זו, וע' בע"ח שער מיעוט הירח רפ"ג, ומבואר לעיל דבחי' כנשר יעיר זהו מטי ולא מטי וזהו ענין ברח לך כו' והיינו שרצו להמשיך ג"כ המשכה זו מלמעלה מסדר ההשתלשלות והמכוין לעקור ולהרוס בנין המל' דאצי' פי ה' ע"י בלעם שכחו בפיו וכמ"ש בזהר בלק דקצ"ט סע"ב ודר"א ע"ב וכמ"ש בלק"ת דשרש יניקתו מהבל הפה ששרשו מרדל"א ועמ"ש בענין תולע שכחו בפיו ע"פ חוקת התורה וזלעו"ז כמו שיש תולע בקדושה והנה כמו שבקדושה זהו"ע ברוך כבוד ה' ממקומו, כך לעו"ז זהו"ע המשכת כבוד דקליפה ג"כ מקיף וכמ"ש במ"א בענין התאוה והכבוד מוציאין בביאור ע"פ כי ביום הזה יכפר, וזהו ברח לך וכו' אמרתי כבד אכבדך להמשיך בחי' הכבוד דלעו"ז משרשך ע"י הבל הפה שרשו מרדל"א דוגמת בכה"מ בקדושה והנה מנעך ה' מכבוד כדכתיב אם תגביהי כנשר כו' כ"א ברח כו' למקומך בבחי' העלם, וי"ל למקומך בעשי' יש בחי' זו אבל לא בעולמות עליונים כמ"ש בע"ח שם, וע"ד מ"ש במ"א ע"פ ולא יראה לך חמץ

א'נב

כו' בכל גבולך, אבל בקדושה ממשיכים מבחי' אי' מקום כבודו להיות ברוך כו' וזשארז"ל ברח לך כו' מה צבי אפילו כשהוא בורח מחזיר ראשו כו', בענין ברח רו"ש כמו שנתבאר בד"ה אתם נצבים בפי' אש אוכלה טבע האש שמסתלק כו' ע"ש וע' בפי' הרמ"ז ר"פ בחקתי מענין בלעם ובלק כו' וע' מזה ג"כ במק"מ שם ר"פ הנ"ל.