אראנו ולא עתה

א'נב

בלק כד, יז

אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב כו'. ופרש"י רואה אני שבחו של יעקב וגדולתו אך לא עתה היא אלא לאחר זמן, והנה אשורנו לשון ראיה וא"כ אראנו אשורנו הוא כפל לשון, וראיתי להאוה"ח שפי' אשורנו כמו שצופה מרחוק, אך התרגום חזיתיה ולא כען סכיתיה ולא איתוהי קריב, וראיתי במתורגמן על תרגום דסכייה הוא תרגום של הבטה, וחזיתיה הוא תרגום של ראייה וכמו הבט נא השמימה פ' לך לך ט"ו ה' ת"א אסתכי כען, אך והביטו אחרי משה פ' כי תשא ל"ג ח' ת"א ומסתכלין, גם וישקף ע"פ סדום וירא י"ט כ"ח ת"א ואסתכי, ויבט הפלשתי ויראה בש"א סי' י"ז מ"ב ת"י ואסתכי פלשתאה וחזא, א"כ אשורנו והבטה תרגום אחד מובן דענין אשורנו הוא כענין הבטה, ואפ"ל דהבטה זהו ההסתכלות היטב ע"ד טביעת עין, ויש להעיר מפסוק תשורי מראש אמנה בש"ה שיר ד' ח' דפרש"י הסתכלי והתבונני כו', וברבות לך לך פמ"ד ע"פ הבט נא אין הבטה אלא מלמעלה למטה, ועיין ברש"י פ' חקת כ"א ח' ראיה בעלמא מביט בו בכוונה.

ירושלמי פ"ג דנדרים ה"ה ר' גרשום בשם ר' אחא דרך כוכב מיעקב ממי דרך כוכב ועתיד לעמוד מיעקב.

עקידה מהרמ"א, מהרי"א, כלי יקר, ע"ג, או"ת, נועם אלימלך, במקראות בהפירושי', פנים יפות, אור המאיר, מאור עינים, קדושת לוי דברי אמת, רבות זהר ת"ז לק"ת.