כי מראש צורים אראנו

תתקיז

כי מראש צורים אראנו. עיין בביאור הזהר ע"פ מאמר זה דר"ל המדות כששרשן באבא נק' ראש צורים, וכשהן בבינה זהו מגבעות אשורנו, ולפי"ז יש לפרש כן אנש"י דשרשן מדות שבחכמה (כענין ישראל סבא עיין תורת שבועות תקס"ז) עמ"ש ע"פ אם בחקתי תלכו אותיות החקיקה מדות שברצון טורי חשוכא אבות וזהו מעון היית לנו בטרם הרים יולדו בגילוי כ"א בעודן בעיבור נק' ראש צורים, וזהו כי הנה יוצר הרים וממשיכן מהעלם לגילוי כו', ובביאור פ' שלח נת' שהן ג"כ מדות דאבא עלה במחשבה מחשבה עילאה סופר למעלה מספר, ומגבעות מדות בבינה גלוי. ואפשר לכן אמר בלעם שא"א לקללם כי אפי' מחסדים מכוסי' דאי' אין להם יניקה כ"ש ממדות דאבא, ועמ"ש בפ' נח מענין עה"ח ועה"ד, והנה מאחר ששרשן גבוה כ"כ למה ירדו בגופים ירידה לצורך עלי' עמ"ש בבחוקותי הנ"ל מעה"נ אל ארץ כנען, כדי להיות לבדד ישכון כדלקמן בענין בדד ינחנו. עיין בה"ז אמור בת אבי היא זהו מראש צורים, ועיין שע"צ כאיש אשר אמו.