לבדד ישכון

תתקיז

פ' בלק.

לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב. פי' באה"מ שלע"ל יהי' עליית ישראל שלא מצד בירורי' כמו עכשיו, וזהו ובגוים לא כו', ועיין מזה ע"פ שיר חדש כו' בסידור, ופירוש לבדד עי' ע"פ כנשר יעיר כו' כענין בדד ינחנו שהוא לאשתאבא בגופא דמלכא.