סימן ה

(לסי' מא). ניקב חצר הכבד וכבד סותמו. י"ל דעדיף מקרום שעלה מחמת מכה דמהני. וצ"ע למעשה.