סימן קז

(לסי' תסז). במגן אברהם סי' תס"ז סי"א ס"ל דלא מחזיקינן איסורא ממקום למקום. וחלקו עליו בשו"ת ושב הכהן והמק"ח. חקירה בזה.