סימן כב

ע"ד מקומות בהמ"ד שסתרוהו ובנוהו מחדש יותר גדול. יצדד לפשר ביניהם: