סימן כג

ע"ד בהכ"נ של יחיד. שרוצה לעשות ממנו מחצה לדירה. השיב דע"י מכר שרי ודלא כהמ"א דמצריך כה"ג שיבנו בהכ"נ אחרת במקומה: