סימן פה

(לסי' רלו). נוסח אשכנז ונוסח ספרד בביהכ"נ אחד. ברכת יראו עינינו.