סימן צ

(לסי' רמה). מחזיקי הפאצט איך למצוא היתר שהא"י יעבוד בשבת. שישכיר לישראל עם גוי בשותפות ויתנו בשעה שמשתתפים שבשבת שייך רק להגוי. ואח"כ יחזור ויקנה חלק הישראל. עצה ע"ד המספוא, ושלא יהי' בזה משום מ"ע.