סימן צט

(לסי' תנ). ישראל שנשכר לעשות יי"ש לשר ע"מ שהישראל יקבל גם ב' חביות חומץ. אבל השר לא רצה לתת. ואחר חה"פ קיבל הישראל החומץ. יש לחלק מדין גוי שאפה חמץ בתנור ישראל שאם אחה"פ הביא הגוי בשכרו מהככרות אסור בהנאה. כי התם קנה הככרות בפסח. ועוד טעמים להקל.