סימן כ

א

ע"ד האווזות שיש להם על ראשם נוצות זקופים כעין כרבול שנמצא בהם נקב בעצם הגולגלת והעור על הגולגלת הוא שלם וחופה הנקב רק שכפוף לתחת והם כולם כך. ומבואר שאלה זו בתשו' צ"צ סי' ע"א. ומתחלה הטריף אף שהנקב הוא בתולדתו. ולגבי טחול בנקב בסומכיה הכשיר נקב שנראה שהוא מתולדתו. חילק דבריאה וטחול שאין להם חלל מבפנים ונמצא נקב מפולש. ונראה מעניינו שהוא כן מתולדתו לא דיינינן ליה אלא כחסרון וכשר הוא. ובלב ובדקין וכן כל אברים שיש להם חלל מבפנים אם נמצא בהם נקב עד החלל אע"פ שנראה שהוא כן מתולדתו טרפה. ולכן גם בנד"ז שהנקב בגולגלת הוא מתולדתו הטריף משום דאווזות דידן כעוף של מים דיינינן ואפילו לא ניקב העצם אלא כל שהוא טרפה. אך אח"כ בא על החקירה שכל אותם אווזות שיש להם על ראשם נוצות זקופים כעין כרבול כולם הם כך שעצם הגולגלת נסדק והכי רביתייהו והכשרתיה עכ"ל. והת"ש סי' ל' סק"ח השיג עליו וז"ל ותמהני מאין יצא לו להכשיר בהא ולא מצינו בכיוצא בזה דאמרינן הכי רביתייהו ודאמרינן הכי בחולין (דף מ"ז) אינו ענין לזה כלל ע"ש. ור"ל דשם גבי תרתי אוני דסמיכן להדדי בכסדרן אמרינן הכי רביתייהו היינו לומר שאין כאן שום נקב כלל ולכן כשר. אבל הכא דיש כאן נקב וזהו טרפות גמור. א"כ האיך נימא הכי רביתייהו. ולענ"ד יש להשיב עליו דהכא ג"כ גבי גולגלת אין הטרפות מצד עצם הגולגלת שע"ז צריך שיעור. כ"א הטרפות מצד שהוא בעוף המים שקרומן רך. ופרש"י והלכך כי נשבר העצם תו לא קאי קרום (דף נ"ו סע"א). וא"כ זהו שייך בנשבר העצם וניקב אח"כ. אבל בנקב שהוא מתולדתו וטבעו וכל האווזות הנ"ל הם כן. אמרינן מסתמא יהיה הקרום קיים. והיינו משום דיש לו הגנה טובה שיש עור עב החופה על הנקב וגם עליו יש נוצות זקופות כעין כרבול. זהו ודאי הגנה יותר מעוף היבשה שאין קרומו רך. שלכן אע"פ שנשבר עצם הגולגלת כשר משום דהקרום מצד עצמו יתקיים אף שאין לו הגנה מעצם הגולגלת לפי שאין הקרום רך. א"כ הכא גבי אווזות אלו אף אם קרומן רך כיון שיש לו הגנה מעור עב שעל הגולגלת ונוצות זקופות. זה ודאי חיזוק יותר מקרום של מוח לבד דבעוף היבשה. כן הוא מצד הסברא וכיון שגם כן כל אווזות הנ"ל הם כך שפיר י"ל דהכי רביתייהו. לומר שאין כאן שום טרפות כלל. כי אין כאן טרפות מבורר כלל. דהטעם דקרומו רך יש נגד זה חיזוק גדול מהעור שעל הגולגלת והנוצות: