ב

ואפילו אם היה לחוש שיש שיעור בהנקב בערך העוף לפי קטנו לשיעור כסלע בבהמה. יש ג"כ מקום לצדד דהכי רביתייהו דהא אמרינן בגמרא (דנ"ז סע"ב) ובגולגלת שיש בה נקב אחד ארוך אפי' נקבים הרבה מצטרפים למלא מקדח. א"ר יוסי בן המשולם מעשה בענבול באחד שנפחתה גולגלתו ועשו לו חידוק של קרוייה (חתיכה של דלעת יבשה) וחיה אמר לו רבי שמעון בן אלעזר משם ראיה ימות החמה היו וכיון שעברו עליו ימות הצינה מיד מת עכ"ל. ועיין מזה בתשו' הרשב"א ח"א סי' צ"ח. א"כ בהני אווזות שאנו רואים שכולם מתקיימים בעת הצינה ג"כ בקור הגדול. ע"כ מוכרחים אנו לומר דהגנה זו מהעור שעל הגולגלת והנוצות דהיא סתימה דמעיקרא ומתולדתה וטבעה עדיפא טובא מחידוק של קרוייה. ולכן אינו טרפה כלל וכדקא ס"ד דרבי יוסי בן המשולם שאין זה טרפה אלא דרשב"א השיבו. אבל בהגנה וסתימה זו דמעיקרא אין להשיב. והנה גבי סירכא ג"כ דאמרינן אבל כסדרן היינו רביתייהו לפרש"י היינו דאע"ג דגם סירכא זו אינו בלא נקב עכ"ז כיון ששוכבות זע"ז סותמות הנקב וה"ל הכי רביתא וכשרה ועיין מזה בתוספות ד"ה היינו רביתייהו שכתבו על פירוש הקונטרוס כו' קשה לר"י ואח"כ העלו ויש ליישב פירוש הקונט' כו' שהקרום הולך וחזק. וא"כ ה"נ יש כאן סתימה מתחלת יצירתם העור העב והנוצות וה"ל ג"כ הכי רביתייהו כמו סירכא דכסדרן לפרש"י. ואף שאין לסמוך ע"ז לבד עכ"ז טענה הוי להצטרף לשאר הטעמים:

והנה הכו"פ רס"י ל' כתב וקצת רואים לאסור בשני טענות כמדומה שנתכוין על הת"ש. הטענה האחד כי כסלע כפי מ"ש רי"ו הוא בראם הגדול כו'. וע' מזה בת"ש כאן סק"ג כו' שסיים ולענין דינא יש להחמיר אפילו בבהמה ועפ"ז כ' בסק"ח דס"א רע"ג וכן בנפחתה גולגלת לפמש"ל סק"ג דמדינא משערינן בעוף לפי קטנו כו'. והנה בסי' מ"א ס"ב סק"ה. העלה דבבהמה גם בדקה השיעור כמו בגסה. וכן מסיק בסי' ל' סק"ג. וא"כ י"ל גם בעוף דמשערים לפי ערך היינו לפי ערך בהמה דקה. וכ' הכו"פ דלפ"ז צריך בעוף שליש סלע. ויש לעיין כי סלע הוא עיגול שליש טפח על שליש טפח. א"כ הוא חלק י"ב מטפח על טפח [מרובע] דטפח על טפח הוא ה' אצבעות באמה. א"כ יש בו בתשבורת כ"ה אצבעות וחלק י"ב מזה היינו בתשבורת ב' אצבעות. א"כ צריך שיהי' הנקב אצבע וב' חומשין על אצבע וב' חומשין וזהו נקב גדול מאד. וא"כ אם בהאווזא צ"ל שליש מזה הנקב היינו שיהי' הנקב בתשבורת ב' שלישי אצבע א"כ הנקב צ"ל גדול מחצי אצבע על אצבע שהוא רק חלק רביעי מאצבע על אצבע וא"כ הוא חלק שמיני מנקב שהוא כסלע. וא"כ ודאי אין בנקב זה כשיעור הפוסל. ובודאי בהאווזות הנ"ל אין הנקב גדול כשמינית טפח על שמינית טפח. והוא ג"כ קטן יותר. הג"ה אחר זמן. כפי נראה יש כאן טעות אלא הנקב עגול צ"ל ערך חמשה תשיעית אצבע וחוט המקיפו יהי' ערך חמשה שלישי אצבע שהוא שליש טפח [ע' מפתח]: