א

ט

א אשרי האיש כו'. פ"ק דברכות ד"י ע"א פ"ק דעכומ"ז י"ח ב'. עמ"ש ע"פ אשריך ישראל בבוך שמות ויב"ד דקצ"ד א'. עמ"ש מענין ובמושב לצים בהגהות לד"ה ויהי בשלח פרעה ונז' ג"כ בת"א בד"ה בשלח פרעה הנ"ל. ועמ"ש סד"ה ראשי המטות בספר תרט"ו מענין ד' כתות שאין מקבלין פני שכינה כת לצים ספ"ז דסוטה. ומ"ש סד"ה ראשית גוים עמלק בפ' בלק. ומ"ש בד"ה כתפוח בעצי כו' בצלו חמדתי. ועיין בעמה"מ שער עשירי פי"ד. ועמ"ש ע"פ אשרי האיש בספר תרטו"ב דף שכ"ד* דאשרי זהו ההפך מבחי' הוי. ועמ"ש מפסוק זה ג"כ בבוך תרי"ט ב' דמ"ט. ושייכים כולם יחד:

יא

ב כי אם בתורת. ח"ג דר"ב א'. וע' בלק"ת פ' שלח בד"ה אני הוי' אלקיכם דרוש השני פ"ד ענין בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה. ובהביאור שם פ"ד. וע' בגמרא פרק לפני אידיהן די"ט ע"א. ובילקוט סוף מלאכי ע"פ זכרו תורת משה עבדי*:

ג והיה כעץ. שם ובפי' הרמ"ז. ענין ועלהו לא יבול בלק"ת בד"ה כי תצא דרוש השני פ"ג: