קכח

תק

ג אשתך כגפן. רבות וירא פנ"ג נ"ט א' ע"פ ואין יבול בגפנים זו שרה המד"א אשתך כגפן כו'. סדר בא ר"פ ט"ז קל"ג ד'. האשה נקראת גפן שנאמר אשתך כגפן כו':