קלד

תקח

ב שאו ידיכם קדש. פי' הבחיי גבי רחיצת ידים במקדש שהם ע"ס. וק' קדש חכמה וחכמה ראשית ע"ס. וצ"ל ידים ע"ס שבז"א חו"ג וכמ"ש בביאור ראה בענין נותן לו מלא עומסו כו'. וצריך להעלות המדות לחמה כי קדש מלה בגרמה אבל חו"ג ספי' הבנין. ועמ"ש ע"פ ויפוזו זרועי ידיו דקאי על חו"ג דא"א שנתעלו בבחי' פז שהוא ח"ס. וזהו ג"כ שאו ידיכם קדש. ועמ"ש ע"פ וישא אהרן את ידיו אל העם. ובמ"א העירותי מענין השולט בשתי ידיו. להעיר מענין תנופת שתי הכבשים להעלותם לבחי' כשב. ג"ז י"ל פי' שאו ידיכם גם ע"ד והיה מספר כו' אשר לא יספר שמה שלמטה מהפרסא גליא כמו סתים זהו ג"כ ע"י שאו ידיכם. והיינו ידיכם חו"ג שהן ו"ה יהי' כמו קדש י"ה. גם מוחין דאבא למעלה מהשתלשלות בד"ה מצה זו. רישא דמלכא בחו"ג אתתקן בת"א דק"ל סע"ב. בד"ה ראה אנכי נותן פי' יהא שמיה רבא מברך שם י"ה רבא שמשחרב בהמ"ק אין השם שלם שאין חיבור כ"כ למוחין עם המדות. ובתו"א בביאור זכור דעמלק. אמנם שאו ידיכם קדש שיהיו המדות במוחין דגדלות דאבא כמ"ש בענין כי מראש צורים אראנו ועי"ז יהי' השם שלם. וזהו וברכו את הוי' עמ"ש בפי' הר הקדש וזהו ידיכם קדש. שאו בד"ה שאו לגלגלותם. ומזה יש להעיר לענין והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל כי עיקר יניקת עמלק מז"ת שמולק שלא יתחבר הראש עם הגוף ולכן כאשר ירים כו' ועמ"ש ע"פ הרימותי ידי רום ידיהו נשא בחבקוק ג'. גם י"ל ידים עסקניות בעלי עסקים יגיע כפיך ולכן צ"ל שאו ידיכם קדש ע"ד וחיות הקדש ברעש כו':