קמד

תקלג

טו אשרי העם. זח"א בראשית ד"ד ע"א מ"ח ב'. ע' קס"א. שככה גימט' משה. תרומה קל"ח ב' פי' בענין סמיכת גאולה לתפלה זהו שהוי' אלקיו. בראשית מ"ה א' ב' בענין ההיכלות שע"י שמייחד ההיכלות מתבטלין הדינין ותגזר אומר ויקם כו' ועז"נ אשרי העם כו' היינו ע"י שממשיך מקדה"ק וזהו אשרי שהוא כתר כו'. ויחי דרכ"א א' בענין ד' מינין. זח"ג פ' אחרי ס"ב ב' שזהו בחי' אז תתענג על הוי' וזהו אשרי העם כו' וידוע פי' על ה' שהוא למעלה משם הוי' כו'. שם ס"ג ב ברע"מ בענין העצה דשעיר המשתלח כו' וע"ד כתיב אשרי העם כו' ס"ז א' על ענין כשלג ילבינו ביוהכ"פ עז"נ אשרי העם כו'. דע"ג ב' ע"י שהם מתקשרים בשמו הגול וכתיב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן כו' אשרי העם כו' ועמ"ש מענין בשעה שישראל עונין אמן ישר"מ הקב"ה מנענע בראשו בד"ה אני ה' דפ' ציצית. מכ"ז מובן ענין אשרי זהו מצד הארת הכתר גלוי סוכ"ע. אמור צ"ד א' גבי יו"ט אשרי כו'. בהר קי"א ב' שככה גימט' משה. באד"ר דקל"ג סע"א מפרש בשני אופנים. הא' פי' שככה לו שיוכלו להמתיק הדינים ע"ד וחמת המלך שככה והיינו ע"י שממשיכים מא"א. הב' כי פי' שככה לו היינו בז"א שהדינים רפים כי חסד גובר אכן למעלה מזה אשרי העם שה' אלקיו שממשיכים גילוי ע"ק שהוא רחמים גדולים ואין שם דין כלל. שלח קס"ג א'. פינחס דרכ"ג ב' באשרי כתר כו'. דרמ"א ע"ב ע"י התפלה שבמקום קרבנות שעי"ז נהנין כל העולמות והקטגורי' נהפך לסנגור להיות יענך ה' ביום צרה כו'. ואתחנן דר"ס סע"ב כי הם זרע ברך ה' שהם ממשיכים ברכה בשם הוי'. וענין שככה לו פי' על ענין הנסירה וענין שהוי' אלקיו שמה שהי' אלקים נעשה שם הוי'. ואדמו"ר נ"ע פי' שככה לו. כי הנה כל הנביאים נתנבאו בכה בחי' כדמותנו וככה ב' כפין ע"ש הסתר והעלם כו' והם מקבלים זה ומהפכים ההסתר וכמ"ש בענין כי מנסה כו' לדעת בד"ה אחרי ה' אלקיכם תלכו. וזהו שככה לו. ועי"ז שה' אלקיו כמ"ש יעקב והי' הוי' לי לאלקים ע"י גילוי עצמות אור א"ס כו'. האזינו רצ"ב א' ענין שככה לו שיוכלו להמתיק הדינין דמל' ע"י שממשיך אור הכתר כו'. וזהו שככה גימ' משה כו'. כי משה המתיק המר כמ"ש ויחל משה כו':

אפ"ל ככה גבוה מבחי' כה כמו אנכי לגבי אני. והנה כה תברכו ונשתחוה עד כה מל'. תברכו אותיות בכתרו להמשיך אור הכתר במל'. ולפ"ז ככה בתוספת כ' המשכת ב' כתרים כנגד נעשה וכנגד נשמע שהן ע"י וא"א. א"נ ככה מל' כשהיא במדרגת בינה שקראה אמי. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ככה דוקא. וזהו עין לא ראתה כו' יעשה למחכה לו. וע' בפע"ח שער נפ"א מענין כך עלה במחשבה. וזהו שככה לו. וזהו בחי' מל' ממטה למעלה ואח"כ אשרי העם שה' אלקיו מלמעלה למטה:

תקלה

בבחיי ס"פ לך לך שהובטח בשלש מתנות משיח והארץ ושתהי' השכינה שורה כו' וז"ש אשרי העם שככה כו. ויש להוסיף שכ"כ ואשרו אתכם כו' כי תהיו אתם ארץ חפץ כו':