טז

מט

ה ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי. ופירש"י כל טובתי הימנו לשון אחר וכוסי חשבוני כמו (פ' בא י"ב) תכוסו על השה וכן חברו מנחם. אתה תומיך גורלי. אתה הוא אשר הניחות ידי על חלק הטוב שנאמר החיים והמות נתתי לפניכם ובחרת בחיים (פ' נצבים סי' למ"ד) כאדם האוהב אחד מבנין ומניח ידו על חלק הטוב ואומר את זה בחר לך:

(ב) מד"ר ס"פ וישב פרשה פ"ח ושם אשר כוס ראשון מן ד' כוסות דפסח הא כנגד הפסוק ה' מנת חלקי וכוסי והוא מהש"ס ירושלמי פ"ט דפסחים:

(ג) מד"ר באיכה דס"ה א' ע"פ ויצא מבת ציון כל הדרה א"ר אחא מן בת כתיב יש לנו מנה אחת יפה זה הקב"ה שכתוב בו ה' מנת חלקי וכוסי. כל הדרה זה הקב"ה שנאמר הוד והדר לבשת. והקשה היפה עינים כיון דרמז למנת חלקי וכוסי על הקב"ה א"כ כל הדרה הא תו למה לי עכ"ד. ואפ"ל דהנה ביומא פ"ה דנ"ג סע"ב ודף נ"ד ע"א אמרו כל הדרה תדרה הגנוז בחדרי חדרים דהיינו הארון שגלה לבבל עכ"ל והארון הי' בקדה"ק וזהו פי' חדרי חדרים. א"כ לפ"ז ה' מנת חלקי זהו מצד שרש נש"י בעצמן. כל הדרה זהו מצד התורה כי ישראל מתקשראן:

יא תודיעני אורח חיים שובע שמחות. ספ"ב דערכין די"ג ע"ב כנור של מקדש של שבעת נימין היה שנאמר שובע שמחות את פניך א"ת שובע אלא שבע. בירושלמי רפ"ב דחגיגה שובע שמחות את פניך שבע כתות של צדיקים לע"ל. וכ"ה ברבות אמור פ"ל קרוב לר"פ ד"ר ע"א. יעו"ש ברבות שובע שמחות שבענו בה' שמחות. והמ"כ כ' דצ"ל בשבע שמחות תורה נביאים כתובים משנה ותוספתא תלמוד ואגדה. ובפ' בהעלותך פט"ו דרס"ד א' ז' נימין היו בכנור שנאמר שובע שמחות כו' וכן דוד אומר שבע ביום הללתיך כו'. נעימות בימינך נצח. זח"א בראשית כ"א ב'. ז"ג ויצא עמוד שמ"ז. משפטים קי"ט ב'. תרומה קס"ח סע"ב ויקרא ד"ג סע"ב פינחס רכ"ג ב' רמ"ג סע"א. וע' בפרדס שער ירך יעקב פ"ד*: