יז

מט

ח שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני. תרגם יונתן נטר יתי כגלגל די במציעות עינא בטולא שכינתך תטמור יתי עכ"ל. ורש"י פי' כאישון הוא השחור שבעין שהמאור תלוי בו ועל שם שחרוריתו הוא קרוי אישון לשון חשך והקב"ה הכין לו שומר את ריסי העין המכסין אותו תמיד עכ"ל:

(ב) זח"ב ויקהל דר"ד ע"א. שמרני כאישון בת עין בגין דאיהו נקודא עיקר דכל עינא אקרי בת. עלמא דאתי איהי היכלא לההוא נקודה עילאה. וכד איהי קיימא ונטלא בגדפהא לחבהן לאתעטרא לעינא אקרי כולא שבת עכ"ל:

(ג) וע' מענין בת עין בפרדס ערך בת. ובמא"א אות א' סעי' ע"ג אישון נק' המל' נקודה שרשית שבה והיא סוד בת עין בת דוקא עכ"ל והי"נ כ' ע' בפע"ח בכוונת ק"ש שעהמ"ט בברכת המפיל מ"ש על ומאיר לאישון בת עין עכ"ל. וע' בפירש"י

נא

בחומש פ' האזינו ע"פ יצרנהו כאישון עינו. הוא השחור שבעין שהמאור יוצא ממנו עכ"ל. ועמ"ש מזה באריכות ע"פ הנ"ל יסובבנהו יבוננהו יצרנהו כו' וע' מזה בלק"ת פ' האזינו סד"ה כנשר יעיר. והענין שהטעם שעיקר הראיה נמשך מהשחור שבעין. זהו"ע בירור שם ב"ן כד אתהפך מחשוכא לנהורא הרי הוא גבוה משם מ"ה ע"ד א"ח עט"ב ומתעלה בשם ס"ג לכן בו דוקא מאיר הראיה שהוא מבחי' חכמה שם ע"ב כו'. ועמ"ש בת"א פ' מקץ סד"ה רני ושמחי בת. שלע"ל תתעלה בחי' בת דהיינו ע"י בירור שם ב"ן ומזה יובן ענין אישון בת עין שלע"ל יהי' גילוי עין בעין יראו כו':

טו אני בצדק אחזה פניך אשבעה בהקיץ תמונתך.

(נדפס בס' דרך אמונה)*.